English version of this page

Geografi og hydrologi (GeoHyd)

Naturbilde fra Norge fra høyfjellet med et lite vann, Seksjon for geografi og hydrologi (GeoHyd) , UiO

Seksjon for geografi og hydrologi (GeoHyd) forsker og underviser innen fagområdene naturgeografi, geomatikk og hydrologi. I våre fagfelt kombinerer vi feltobservasjon med moderne analyse- og modelleringsverktøy. Seksjonen omfatter flere forsker- og temagrupper.

Aktuelt & I media

Arrangementer

Om oss

Besøksadresse: Geologibygningen, 4.etg, Sem Sælands vei 1,
Blindern, Oslo

E-post: geo-hyd@geo.uio.no

Seksjonsledelse

Kääb/Tallaksen

Ansatte

Alfabetisk liste

Geomatikk og fjernanalyse

Geomatikk omhandler digital behandling av koordinatfestet geoinformasjon, geografiske informasjonssystemer og fjernanalyse. Vi benytter hovedsakelig disse teknikkene til studier relatert til vann, breer, permafrost, landskapsutvikling og naturfarer. Geomatikk er en integrert del av alle de andre temaområdene.

Hydrologi og vannressurser

Vannets forekomst, kretsløp og interaksjon med omgivelsene er viktig for alt liv på jorda. Hydrologi er læren om vannets egenskaper, fordeling og sirkulasjon på landjorda (hydrologiske syklus), under bakken og i atmosfæren. Sentralt er forståelse og modellering av prosesser som kontrollerer vannets bevegelse i form av nedbør som regn og snø, fordampning, strømning i elver og i grunnen, og hvordan disse påvirkes av klimaendringer og menneskelige inngrep i vassdraget.

Kryosfæren

Et annet sentralt forskningsområde er kryosfæren. Dette er områder hvor snø, is og permafrost dominerer  prosesser i og utformingen av landskapet.. Her er forståelse og modellering av prosessene i kaldt klima viktig. For tiden er dette forskningsområdet spesielt relatert til effektene av klimaendringene på kryosfæren.

Geomorfologi og naturfarer

Geomorfologi er læren om hvordan jordoverflaten har blitt til og påvirkes av klima og mennesker. Vi trenger kunnskap om slike prosesser, f.eks. i forbindelse med vurdering av naturfare i bratt terreng. Vi benytter bl.a. GPS-utstyr for å overvåke skråninger, samt teknikker fra fjernanalyse og digital terrenganalyse til å analysere bevegelser på jordoverflaten og fordelingsmønster av f.eks. spesielle landformer i landskapet. Slike analyser brukes også til å rekonstruere klima og utbredelse av isbreer og permafrost i tidligere geologiske tider.

Aktiviteter og aktuelt – GeoHyd