Greske og latinske ord

Gammelgresk og latin er de gamle klassiske språk som danner et fundament i dannelse, antikkens naturfilosofi og gresk-romersk kultur. Katedralskolene utdannet prester, og før reformasjonen med Martin Luther var kirkespråket latin.  Latin ble lærdomsspråket innen naturvitenskap (botanikk, zoologi, medisin, astronomi, matematikk, fysikk, kjemi), med binomial nomenklatur for artskunnskap. De lærde embetsmenn skrev, leste og talte latin. Latin hadde en sentral plass i skoleverket på katedralskoler og seinere latinskolen.

De syv frie kunster eller kunstarter (septem artes liberales) bestod av trivium (trefoldig vei)med logikk (dialektikk, Aristoteles), gramatikk (Donat), retorikk (Cicero) , samt quadrivium (firefoldig vei): astronomi (Ptolemaios), geometri (Euklid) og aritmetikk og musikk (Pythagoras) . Universitetsgrader i middelalderen var bachelarius artium , magister artium.(lærer i frie kunster), samt Doctores artium. Artes er kunst, og artium genitivsform av artes.  De syv kunster finner man igjen i katadralen i Chartres med relieffer av syv nymfer, døtre av Sapientia (filosofi). I boken  Hordus deliciarum (den yndige have) fra begynnelsen av 1100-tallet er det en berømt illustrasjon syv damer, for de syv kunster, godt påkledd. De syv kunster ble utvidet til å omfatte medisin, astrologi og arkitektur. Etterhvert ble gresk og latinsk litteratur oversatt til europeiske språk, ble allemannseie, men flere mente at det var behov for å kunne lese originaltekstene (e.g. Seneca, Cicero) og som en del av dannelsesidealet. Latinskolen har holdt seg forbausende levedyktig, med latinlinje på noen gymnasier, linjedelt gymnasium, Lov om høyere allmennskoler (1896) med treårig gymnas. Andre linjer var engelsklinje, naturfaglinje og reallinje.  Studiosus artium, artiumselever, med avsluttende studenteksamen, examen artium, kalt artium, som grunnlag for opptak til universitetene, siste gang eksamen i 1982.  

Det er også tilknytning til de ni musene i gresk mytologi, døtrene til Zevs og Mneomosyne : Erato (poesi), Evterpe (musikk), Kaliope (poesi og veltalenhet), Kleio (historie og heltediktning), Melpomene (musikk, sang, dans, tragedie) , Polyhymnia (poesi, pantomime), Terpsikhore (dans og korsang), Thalia (teater, komedie), og Urania  (astronomi).  Både Luvig Holdbergs Erasmus Montanus (Rasmus Berg),  og Alexander Kiellands i Gift ("Mensa rotunda, svarte lille Marius, og døde") ble det harsellert med de lærdes latin. 

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Det greske alfabet

Gresk (eldre enn latin) og latin var begge de to store europeiske oldtidsspråk. Latinerne bosatte seg ved elven Tiber i et område kalt Latium. Mange av de ordene vi bruker er avledet av gresk og latin. Isaac Newtons Principia (1869) og Carl von Linnés Systema Naturae (1760) ble skrevet på latin. Alle navn på planter er latinske. Etter renessansen ble det behov for nye ord og faguttrykk og disse ble ofte avledet fra latin og gresk. Ordene fikk ofte endelser som henspilte på utseende. F.eks. ligner på eller har form som: - idium (gr. eidos), - ides, -opsis, -aceus, -formis (l. forma). -floris er blomsterlignende og -folius er bladlignende. Geografiske navn får endelsene -ensis, -cus eller -um. Navn etter personer får endelsen -um eller -anus. I botanisk sammenheng blir de viktigste latinske kasus nominativ, genitiv og ablativ. Det er lettere å forstå ordenes betydning når man kjenner litt til deres opprinnelse (etymologi).

 

A, an (gr.) - løs, ikke, uten
Ab (l.) - fra
Aboriri (l.) - forsvinne, visne
Abortus (l.) - feilslått
Abros (gr.) - pyntelig
Abrotos (gr.) - gudommelig)
Abruptus (l.) - avbrutt
Abscise (l.) - avbrutt
Accessus (l.) - tillegg
Accomodatus (l.) - passende, tjenlig
Accresco (l.) økende masse, tiltagende
Acer (l.) - skarp smak, bitende
Acerbus (l.) - bitter
Acervatus (l.) - opphopet
Acetabulum (l.) - beger, skål
Acetosella (l.) - syrlig
Acetum (l.) - eddik, syrlig
Achaenium (gr.) - skallfrukt
Achenes (gr.) - ikke gape
Acicula (l.) - liten nål
Acicularis (l.) - nålformet
Acidus (l.) - sur
Acinaces - persisk krumsabel
Acinus (l.) - bær
Actis (gr.) - stråle
Aculeatus (l.) - med pigger
Acuminatus (l.) - tilspisset
Acutus (l.) - spiss
Ad (l.) - til, bi, inn
Adelos (gr.) - ubemerket
Aden (gr.) - kjertel
Aden (gr.) - kjertel
Aden (gr.) - kjertel
Adeps (l.) - fett
Adglutino (l.) - tilklebet
Adhaereo (l.) - tilklebet
Adligo (l) - vedhengende
Admirabilis (l.) - beundringsverdig
Adnecto (l.) - tilknyttet
Adorno (l.) - prydet
Adoxos (gr.) - ikke berømt
Adpressus (l.) - tiltrykt
Adscendo (l.) - oppstigende
Adspergo (l.) - isprengt, flekket
Adustus (l.) - mørkebrun
Advenus (l.) - fremmed
Aeizoon (gr.) - eviggrønn
Aemulus (l.) - etterlignende
Aenus (l.) - bronsefarget
Aequalis (l.) - lik, ensartet
Aer (gr.) - luft
Aer, aeros (gr.) - luft
Aerugineus (l.) - irrgrønn
Aestivatio (l.) - knoppanlegg
Aestivus (l.) - sommer
Agilis (l.) - bevegelig, rask
Agros (gr.) - åker, mark
Ai (gr.) - alltid
Aichme (l.) - spiss
Aion (gr.) - evighet
Akaina (gr.) - tornet, pigget
Akampes (gr.) - stiv, ubøyelig
Akantha (gr.) - torne
Akantha (gr.) - torn
Akinetos (l.) - ubevegelig
Akis (gr.) - spiss
Akme (gr.) - spiss
Akron (gr.) - toppen)
Akros (gr.) -ytterst
Aktis, aktinos (gr.) - stråle
Alatus (l.) - vinget
Alba (l.) - hvit
Albumen (l.) - frøhvite
Alienus (l.) - fremmed
Alipes (l.) - vingestilket
Allage (gr.) - forandring, forbytning
Allos (gr.) - forskjellig
Alsos (gr.) - lund
Alteolens (l.) - luktende sterkt
Alternus (l.) - spredt
Althaino (gr.) - helbreder
Altus (l.) - høy
Altus (l.) - høy, opphøyet
Aluta (l.) - garvet lær
Alveolus (l.) - liten fordypning
Alypos (gr.) - smertestillende
Amabilis (l.) - yndig
Amaranthos (gr.) - visner ikke
Amarus (l.) - bitter
Amarus (l.) - bitter
Amauros (gr.) - utydelig, mørk
Ambi (l.), amphi-(gr.)- tosidig, dobbel
Ambiens (l.) - omgivelser
Ambiguus (l.) - tosidig, tvetydig
Ambiguus (l.) - tvilsom
Ambrosia (gr.) - udødelighet, gudenes spise og salveolje
Amentatus (l.) - rakleaktig
Amentum (l.) - rakle
Americanus (l.) - fra Amerika
Amethystinos (gr.) - ametysfarget, fiolblå
Amianthos (gr.) - asbesthvit
Ammos (gr.) - sand
Amorphos (gr.) - formløs
Ampelos (gr.) - vinstokk
Amphi (gr.) - omgivelser
Amplectens (l.) - omsluttende
Amplexicaulis (l.) - stengelomfattende
Amplexicaulis (l.) - stengelomfattende
Amplus (l.) - vid, romslig
Ampulla (l.) - liten flaske
Amylon (gr.) - stivelse
Ana (gr.) - oppover
Anabaino (gr.) - klatre oppover
Anakampto (gr.) - bøye tilbake
Anapleroo (gr.) - fylle på
Anastasis (gr.) - oppstandelse
Anastomoo - munner ut
Anatole (gr.) - soloppgang, Østen
Anatomikos (gr.) - anatomisk
Anatropus (l.) - omvendt
Andrus (gr.) - hanlig
Anemos (gr.) - vind
Aner (gr.) gen. andros - mann
Angcho (gr.) - sammensnører
Angeion (gr.) - rør
Anggeion (gr.) - gjemme, kar
Anggos (gr.) - kar, gjemme
Angkistron (gr.) - fiskekrok
Anguis (l.) - slange
Angularis (l.) - kantet
Angulus (l.) - vinkel
Angulus (l.) - vinkel, kant
Angustus (l.) - trang, smal
Angustus (l.) - smal
Anisos (gr.) - ulik
Annulo (l.) - oppheve
Annulus (l.) - ring
Annus (l.) - år
Annuus (l.) - ettårig
Ano (gr.) - oppover, på oversiden. Motsatt cat
Ante (l.) - før. Motsatt post.
Antenna (l.) - antenne
Anterior (l.) - fremre
Anthera (gr.) - pollenknapp (anthos (gr. blomst)
Anthos (gr.) - blomst
Anthrax (gr.) - kull
Anti (gr.) - motsatt, Contra (l.)
Apertus (l.) - åpning, åpen
Apex (l.) - spiss
Aphanizo (gr.) - gjøre usynlig
Apiculus (l.) - liten spiss
Apion (gr.) - pære
Apo (gr.) - av, fra, bort, ned
Applanatus (l.) - avflatet
Apricus (l.) - solbestrålt
Aqua (l.) - vann
Arabicus (l.) - fra Arabia
Arachnoides (l.) - spindelvevhåret
Arbor (l.) - tre
Arboreus (l.) - trelignende
Arche (gr.) - ur, gammel
Archi (gr.) - over
Argentum (l.) - sølvaktig
Arktos (gr.) - nordpolen
Armilla (l.) - armbånd
Arvensis (l.) - fra kultivert mark
Ascendens (l.) - oppstigende
Ascus (gr.) - sekk
Asiaticus (l.) - fra Asia
Aspergillum (l.) - spredevifte
Aspergo (l.) - dusje
Aster (gr.) - stjerne
Attenuare (l.) - forsvake
Attrahere (l.) - tiltrekke
Aurantiacus (l.) - oransjegul
Aureum (l.) - gylden, gullgul
Auricula (l.) - lite øre
Auris (l.) - øre
Autos (gr.) - selv
Autumnus (l.) - høst
Auxesis (gr.) - økning
Axilla (l.) - bladhjørne
Axis (l.) - akse, rot+stengel
Axon (gr.) - akse
Bacca (l.) - bær
Bacillum (l.) - liten stav
Badius (l.) - kastanjebrun
Baeo (gr.) - dverg
Ballein (gr.) - kaste
Basis (l.) - basis
Bdallo (gr.) - suge, melke
Bdella (gr.) - utsuge
Berbis (l.) - skjeggete
Biennis (l.) - toårig
Bifidus (l.) - dele i to
Bini (l.) - begge to
Biocoenosis (l.) - livsfellesskap
Bioo, bioun (gr.) - leve
Bios (gr.) - liv
Bipinnatus (l.) - dobbeltfinnet
Bis (l.) - to ganger
blomsterskaft
Bolbos (gr.) - løk
Bolbus (gr.) - løkaktig
Bolos (gr.) - kaste
Botrys (gr.) - drueklase
Botulus (l.) - innvortes, pølse
Bovis (l.) - kveg
Brachys (gr.) - kort
Bractea (l.) - støtteblad, høyblad
Bracteola (l.) - forblad
Bradys (gr.) - sakte
Brevis (l.) - kort
Broma (gr.) - føde
Brotos (gr.) - spiselig
Brunneus (l.) - mørkebrun
Bryo (gr.) - spirer raskt
Bryon (gr.) - mose
Bulbillus (l.) yngelknopp
Bulbus (gr.) - løk
Bursa (l.) - sekk, taske
Butyron (gr.) - smør
Byssos (gr.) - hår, bomullsaktig
Caedo (l.) - dreper
Caedo (l.) - kutte ned, drepe
Caeruleus (l.) - himmelblå
Caesius (l.) - blågrå
Calamus (l.) - røraktig
Calathium - kurv (gr.kalathion)
Calcareus (l.) - kalkaktig
Calceoulus (l.) - tresko
Calor (l.) - varme
Calyx - beger (gr. kalyx)
Cambium (l.) - vekstlag
Campanula (.) - liten klokke
Canalis (l.) - kanal, renne
Candidus (l.) - skinnende hvit
Canus (l.) - grå
Capillus (l.) - hårete
Capra (l.) - geit
Capreolus (l.) - støtte, slyngtråd
Capsa (l.) - boks
Capsula (l.) - kapsel
Capsule (l.) - liten boks
Carbo (l.) - kull
Caries (l.) - råttenskap
Carina (l.) - kjøl
Carpellum - fruktblad, delfrukt (gr. karpos-frukt)
Carpidium - småfrukt, delfrukt (gr. karpos)
Carpus (gr.) - frukt
Caryopsis - nøtt (gr. karyon - nøtt; opsis - utseende)
Caseus (l.) - ost
Cata (gr.) - ned
Cauda (l.) - hale
Caudex (l.) - stamme, loddrett akse
Caudis (l.) - haleaktig
Caulis (l.) - stengel, stilk
Cavus (l.) - innhul
Centralis (l.) - sentral
Cera (l.) - voks
Cereus (l.) - smøre utover
Cerevisia (l.) - øl, gjær
Cernuus (l.) - lutende, overhengende
Cervix (l.) - hals
Chaetus (gr.) - hårete
Chaino (gr.) - gaper
Chaite (gr.) - langt hår
Chaite (gr.) - hår
Chalaza (gr.) - hagl
Chamae (gr.) - på eller i jorden, dverg
Chamai (gr.) - ved jorden
Character (l.) - kjennetegn
Chartes (gr.) - papir
Chasma (gr.) - vid åpning
Cheilos (gr.) - leppe, kant
Cheimon (gr.) - vinter
Cheo (gr.) - helle
Chiastos (gr.) - korsvis
Chilioi (gr.) - tusentalls
Chilus (gr.) - lappete
Chimaera (l.) - fabeldyr, kimær
Chimaera (gr.) - drage, monster
Chion (gr.) - sne
Chiton (gr.) - habitt
Chlamys (gr.) - frakk, kjole
Chloros (gr.) - gulgrønn, grønn
Choane (gr.) - trakt
Chondros (gr.) - masse, klump, brusk
Chromus (gr.) - farget
Chronos (gr.) - tid
Chrysos (gr.) - gull, gylden
Chytra (gr.) - krukke
Ciliatus (l.) - randhåret
Cinctus - omgitt
Cinereus (l.) - askegrå
Cinnabarinus (l.) - sinoberrød
Circum (l.) - omkring, om
Cirrhus (l.) - frynse, hår
Cisterna (l.) - beholder
Citrus (l.) - sitronfarget
Classis (l.) - klasse
Clatratus (l.) - innelukket
Clavis (l.) - nøkkel
Clivus (l.) - skråning
Co (l.) - sammen med
Coalitus (l.) - sammenvokst
Coccum (l.) - bær, kjerne
Cocos (gr. kouki) - kjerne
Codon - klokke (gr. kodon - klokke)
Coelum (l.) - sky, vær
Collectio (l.) - samling
Colo (l.) - bebo
Colo (l.) - beboer
Color (l.) - farge
Coloratus (l.) - farget
Columella (l.) - liten søyle
Communis (l.) - vanlig, felles
Complere (l.) - fylle opp
Compositus (l.) - sammensatt
Comus (l.) - hårete
Confluere (l.) - flyte sammen
Coniungere (l) - binde sammen
Conjunctus (l.) - forenet
Connatus (l.) - sammenvokst
Contortus (l.) - vridd
Contra (l.) - imot
Contractus (l.) - sammendratt
Cordatus (l.) - hjerteformet
Cornutus (l.) - hornete
Corolla (l.) - krone
Corona (l.) - bikrone
Coronis (l.) - krok
Corpus (l.) - kropp
Corrodere (l.) - gnage, spise vekk
Cortex (l.) - bark, skinn, hylster
Corymbus (l.) - kvast
Corymbus (l.) - halvskjern
Cotyledon - frøblad
Crassitudo (l.) - tykkelse
Crassus (l.) - tykk
Cremocarp - hengende frukt
Cremor (l.) - slim
Crenatus (l.) - rundtakket
Crepis (l.) - sko
Cribrum (l.) - sil
Crista (l.) - kam, furer
Crudus (l.) - rå
Culmus (l.) - strå
Cultus (l.) - dyrket
Cum - med
Cuneatus (l.) - kileformet
Cupula (l.) - skål
Cuspis (l.) - spiss
Cutis (l.) - hud
Cyma (l.) - kvast
Cypsela - hult rør (gr. kypsele)
Cystis - oppblåst (gr. kyste - blære)
Cytus (gr.) - celleaktig
Daktylos (gr.) - finger
De (l.) - av, ned, ut
Decorus (l.) - prydelig
Decumbens (l.) - nedliggende
Dehiscentia (l.) - åpning
Dehisco (l.) - gape
Deiknymi (gr.) - vise
Delere (l.) - ødelegge
Deleterios (gr.) - skadelig
Deletio (l.) - ødeleggelse
Dendron (gr.) - tre
Dentatus (l.) - tannet
Derma (gr.) - skinn, hud
Descendens (l.) - nedstigende
Desmis - bunt (gr. desma)
Desmos (gr.) - line, rep
Dessepimentum - skillevegg
Deuteros (gr.) - andre
Dexter (l.) - høyre
Dia (gr.) - gjennom
Diaino (gr.) - være
Dianino (gr.) - vær
Diaphragma (gr.) - skillevegg
Diastema (gr.) - mellomrom
Dicha (gr.) - delt i to
Dichasium - gaffelkvast (gr. dichaso - deler seg)
Didymos (gr.) - dobbel
Digitatus (l.) - fingret
Diktyon (gr.) - nett
Dilatatus (l.) - utvidet
Diploos (gr.) - dobbel
Dis (l.) - i stykker,
Dis (gr.) - to ganger
Discretus (l.) - atskilt
Diskos (gr.) - skive
Dispar (l.) - ulik
Dispergere (l.) - spre, fordele
Dispositus (l.) - fordelt
Dissimilis (l.) - ulik
Distalis (l.) - avstand, distal
Distichos (gr.) - i to rader
Distinctus (l.) - skilt
Diuretikos (gr.) - urindrivende
Divaricare (l.) - spre
Dives (l.) - rik, fruktbar
Division (l.) - deling
Divisus (l.) - delt
Divulsus (l.) - atskilt
Dorsum (l.) - rygg
Dory (gr.) - stamme
Drupa (l.) - steinfrukt
Drys (gr.) - eik
Dubius (l.) - tvilsom
Dulcis (l.) - søt
Duplex (l.) - dobbel
Duro (l.) - herde
Durus (l.) - hard
Dvisus (l.) - delt
Dys (gr.) - ille, vanskelig. Motsatt eu.
Dysetor (gr.) - dårlig hjerte
Ec, ex (gr.) - ut, av
Echinos (gr.) - pinnsvin, pigget
Ect (gr.) - utover, utenfor
Edaphos (gr.) - jord
Edulis (l.) - spiselig
Effusus (l.) - utspredd
Eikosi (gr.) - tyve
Eilema (gr.) - dekke
Ekleipo (gr.) - frigi
Ektos (gr.) - utside
Elaion (gr.) - olje
Elatus (l.) - løftet opp
Eleutheros (gr.) - fri
Elongatus (l.) - utdratt
Embryon (gr.) - kim, spire
En (gr.) - før, på, i, inni
Endo (gr.) - inni, innenfor
Ensiformis (l.) - sverdformet
Enteron (gr.) - tarm, innvoller
Ento (gr.) - inni, innenfor
Entomon (gr.) - insekt
Ephippion (gr.) - hestedekke
Epi (gr.) - på, over
Epitheton (gr.) - epitet
Erectus (l.) - opprett
Eremos (gr.) - tom, naken
Ergon (gr.) - arbeid, gjerning
Erythros (gr.) - rød
Eu (gr.) - ekte. Motsatt dys.
Ex (l.) - ute av
Ex, extra, extrao (l.) - utenfor, utenpå
Excidere (gr.) - skjære ut
Excisus (l.) - utskåret
Exiens (l.) - utgående
Exsiccatus (l.) - tørket
Extensus (l.) - utstrakt
Externus (l.) - ytre
Extra (l.) - i tillegg til
Facere (l.) - lage
Facies (l.) - utseende, ytre, form
Facilis (l.) - lett
Facultas (l.) - mulighet
Faex, faecis (l.) - sediment
Falsus - falsk
Fasciare (l.) - tvinne rundt
Fascis - streng, bunt
Faux - svelg
Ferax (l.) - fruktbar, rik
Fermentum (l.) - gjær, surdeig
Fero (l.) - bære
Ferrugineus (l.) - rustfarget
Ferrum (l.) - jern
Ferveo (l.) - koke
Figere (l.) - stramme til
Filia (l.) - datter
Filiformis (l.) - trådformet
Filum (l.) - tråd, vev
Fimbria (l.) - trådet, frynset
Fimum (l.) - gjødsel, møkk
Flavus - gul
Flectere (l.) - bende, bøye
Flex (l.) - bøyet, snodd
Flexilis - bøylig
Flos, floris (l.) - blomst
Fluor (l.) - elv, strøm
Foetidus (l.) - illeluktende
Folium (l.) - blad
Follicle (l.) - pose, sekk, belg
Folliculus (l.) - belgkapsel
Foramen (l.) - hul, perforert
Forma (l.) - form
Formans (l.) - dannende
Fragilis (l.) - skjør
Fragrans (l.) - duftende
Frango (l.) - brudd
Frons (l.) - bladaktig, løv
Fructus (l.) - frukt
Frutescens (l.) - forvedet, buskaktig
Frutex (l.) - busk
frøstreng
Fugo (l.) - fordriver
Fuligo (l.) - sote, sverte
Fulvus (l.) - rødgul, gulbrun
Fuscus (l.) - brun
Fusus (l.) - tråd, spindel
Gaia (gr.) - jordens
Gala (gr.) - melk
Galla (l.) - galle
Gamos (gr.) - ekteskap
Ganos (gr.) - glinsende
Gaster (gr.) - mage
Geminus (l.) - dobbel, parvis
Gemma (l.) - knopp
Genus (l.) - slekt
Germen (l.) - fruktemne, fruktknute
Gigno, gignere (l.) - lage
Glaber (l.) - glatt
Glabrescens (l.) - blir glatt
Glandula (l.) - kjertel(hår)
Glaucus (l.) - blågrå
Globus (l.) - klump, rund kule
Glochin (gr.) - spiss
Gloios (gr.) - klebrig masse
Glomerulus (l.) - nøkler, kvast
Glossus (gr.) - tungeaktig
Gluten (l.) - lim, klebrig
Glykys (gr.) - søt
Gonos (gr.) - skudd, avkom
Gossypium (l.) - bomull
Gracilis (l.) - smal, tynn
Gramen (l.) - gras
Grandis (l.) - stor
Granulatus (l.) - kornet
Granum (l.) - korn
Granum pollinis (l.) - pollen
Grapho (gr.) - skrive
Gratis (l.) - gratis
Graveolens (l.) - sterkt luktende
Griseus (l.) - sortgrå
Gyne (gr.) - kvinne
Gyros (gr.) - ring, sirkel
Habitus (l.) - ytre form
Haematus (gr.) - blodig
Haima (gr.) - blod
Halonion (gr.) - ring rundt sol/måne
Hama (gr.) - sammen med, samtidig
Hamus (l.) - krok
Hastatus (l.) - spydformet
Heima (gr.) - klede, dekke
Helix (gr.) - spiral, tvinnet
Helveticus (l.) - sveitser
Helvus (l.) - honningfarget
Hemera (gr.) - dagen
Hepta (gr.) - syv
Herba (l.) - urt
Herbaceus (l.) - urtaktig
Heteros (gr.) - den andre
Heurisko (gr.) - finne
Hexadeka (gr.) - seksten
Hiems (l.) - vinter
Hilum (l.) - småtteri, navlte på frøskall hvor festet til Hirsutus (l.) - stivhåret
Hirtus (l.) - raggete, korthåret
Hispidus (l.) - børstehåret
Holos (gr.) - hele
Homoioa (gr.) - lik
Horizontalis (l.) - vannrett
Hormao (gr.) - starte å bevege seg
Hortus (l.) - hage
Humifusus (l.) - nedliggende
Hyalos (gr.) - glass
Hybrida (l.) - hybrid, bastard
Hydor (gr.) - vann
Hymen (gr.) - tynn hud
Hypanthium (gr.) - underbeger
Hyper (gr.) - over, super, supra (l.)
Hyphos (gr.) - vev
Hypo (gr.) - under
Hypogynus (gr.) - undersittende
Ictus (l.) - dytte
Imago (l.) - kjønnmodent insekt
Imbricatus (l.) - taklagt
Immunis (l.) - uskadet
Impar (l.) - upar, ulik
In vitro (l.) - i reagensglass
In (l.) - in, i, an
In vivo (l.) - i levende livet
In situ (l.) - på stedet
Indikon (gr.) - dypblå
Inducere (l.) - forårsake
Indusium (l.) - undertøy, slør på bregner
Infestare (l.) - sette i fare
Inficere (l.) - farge, forgifte
Inflorescentia (l.) - blomsterstand
Infra (l.) - under
Infra (l.) - nedenfor, under
Infundibuliformis (l.) - traktformet
Integer (l.) - hel
Integerrimus (l.) - helrandet
Integratio (l.) - istandsetting
Inter (l.) mellom
Intra (l.) - innen, innenfor
Involucrum (l.) - svøp, dekke
Involutus (l.) - innrullet
Ips (gr.) - orm
Irregularis (l.) - uregelmessig
Japonicus (l.) - fra Japan
Kalathion (gr.) - liten kurv
Kalathos (gr.) - kurv
Kallos (gr.) - vakker
Kalyptra (gr.) - dekke, hette
Karcharos (gr.) - ru, spiss
Kardia (gr.) - hjerte
Karpos (gr.) - frukt
Karyon (gr.) - nøtt, kjerne
Kata (gr.) - nedover, lavere
Kaulos (gr.) - stengel
Kentron (gr.) - spore
Kephale (gr.) - hode
Keras (gr.) - horn
Keration (gr.) - lite horn
Kerinthos (gr.) - biemat
Kerkos (gr.) - hale
Kineo (gr.) - bevege
Kinnabari (gr.) - sinoberrød
Kinnamomon (gr.) - kanal
Kladiskos (gr.) - liten grein
Klados (gr.) - grein
Klados (gr.) - skudd; grein
Kleio (gr.) - lukke
Kline (l.) - leje
Klino (gr.) - bøye, støtte seg
Klitos (gr.) - skråning
Klytos (gr.) - vakker
Knide (gr.) - brennesle
Kodon (gr.) - klokke
Koinos (gr.) - sammen
Kokkos (gr.) - kjerne
Kolax (gr.) - snylter
Koleos (gr.) - grense, skjede
Kollybos (gr.) - liten mynt
Kome (gr.) - hår, bladkrone
Konis (gr.) - støv
Konos (gr.) - kjegle
Kopros (gr.) - møkk
Kormos (gr.) - trestamme
Koryne (gr.) - stokk, stav
Kotyle (gr.) - skål
Krinon (gr.) - lilje
Krypto (gr.) - skjult
Kyanos (gr.) - blåfarget
Kyathos (gr.) - beger
Kybe (gr.) - hode
Kybos (gr.) - terning
Kyklos (gr.) - sirkel, krets
Kyphoma (gr.) - pukkel
Kyphos (gr.) - krum
Kyrtos (gr.) - krum
Kyste (gr.) - blære
Kystis (gr.) - blære
Kytos (gr.) - hule
Labiatus (l.) - leppeformet
Labor (l.) - gli, falle
Laciniatus (l.) - fliket
Laevis (l.) - jevn, glatt
Laevus (l.) - venstre
Lakkos (gr.) - cisterne
Lamina (l.) - bladplate
Lampros (gr.) - lys, klar
Lanceolatus (l.) - lansettformet, lansettblad
Lateralis (l.) - lateral, på siden
Latere (l.) - være gjemt
Latitudo (l.) - bredde
Latus (l.) - side, bred
Laxus (l.) - slapp, vid
Legnon (gr.) - grense, kant
Legumen (l.) - belg
Leichen (gr.) - mose, lav
Lentus (l.) - seig
Lepis (gr.) - skjell
Leptos (gr.) - fin, tynn
Letalis (l.) - dødelig
Leukos (gr.) - hvit, fargeløs
Lignosus (l.) - forvedet
Lignum (l.) - tre, ved
Ligula (l.) - skjedehinne
Ligulatus (l.) - tungeformet
Lilaceus (l.) - lilla
Limbus (l.) - krage
Limes (l.) - grense
Limicola (l.) - beboer i sediment
Limus (l.) - gytje, dy, sediment
Linealis (l.) - båndformet
Linearis (l.) - linjeformet
Linere (l.) - dekke, smøring
Lipos (gr.) - fett, talg
Lithos (gr.) - stein
Lobatus (gr.) - lappet
Lobos (gr.) - fille, lapp
Lobos (gr.) - lapp
Lobus (gr.) - flikete
Loculus (l.) - rom
Locus (l.) - sted
Logos (gr.) - arbeid, forskrift
Loma (gr.) - kant, søm
Lomentum (l.) - leddfrukt
Lomus (gr.) - kantet
Longitudo (l.) - lengde
Longus (l.) - lang
Lophos (gr.) - høyde, forskansning
Luna (l.) - lys
Lunatus (l.) - halvmåneformet
Luteus (l.) - safrangul
Lux (l.) - lys
Lyo (gr.) - løsne, oppløse
Lyssa (gr.) - galskap
Macer (l.) - mager, tørr
Macerare (l.) - bløtgjøre
Macula (l.) - flekk
Magnitudo (l.) - størrelse
Magnus (l.) - stor
Marcescere (l.) - råtne
Margo (l.) - rand
Maturus (l.) - moden
Medialis (l.) - medial, midten
Medius (l.) - i midten
Medulla (l.) - marg
Megas (gr.) - stor
Meion (gr.) - mindre
Meiosis (gr.) - forminskning, reduksjon
Melas (gr.) - svart
Mellis (l.) - honning
Membrana (l.) - hinne
Meninx (gr.) - membran
Mensa (l.) - bord
Mericarp (gr.) - del
Mericarpium (gr.) - delfrukt
Merismos (gr.) - deling
Meros (gr.) -del
Mesos (gr.) - i midten
Meta (gr.) - etter, om
Mikros (gr.) - liten
Minor (l.) - liten
Mitos (gr.) - tråd
Mitosis (gr.) - tråddannelse
Mixis (gr.) - blanding
Monile (l.) - krage
Monochasium - enarmet kvast
Monos (gr.) - enkel
Morphe (gr.) - form
Mucor (gr.) - meldugg, sopp
Mucro (l.) - spiss
Murus (l.) - vegg
Mutare (l.) - forandre
Mutuus (l.) - tilsvarende, gjensidig
Mykes (gr.) - sopp
Myrsine (gr.) - myrt
Myxa (gr.) - slim
Nanus (l.) - dverg
Natare (l.) - svømme
Necare (l.) - drepe
Nectarium (l.) - honninggjemme
Nectere (l.) - knyte
Nema (gr.) - tråd
Nematus (gr.) - trådformet
Nervatio (l.) - ledningsstrengforløp
Nervus (l.) - ledningsstreng, nerve
Nidulans (l.) - lage lite reir
Niger (l.) - svart
Nitens (l.) - glinsende
Niveus (l.) - snehvit
Nodus (l.) - knute, ledd, bladfeste
Nomen (l.) - navn
Nomenclator (l.) - navnsamling
Nomos (gr.) - lov
Norma (l.) - regelen
Notare (l.) - merke
Novus (l.) - ny
Nucleus (l.) - kjerne
Nudus (l.) - naken
Nux (l.) - nøtt
Ob (l.) - mot, til ved. Anti (gr.)
Obcordatus (l.) - omvendt hjerteformet
Oblongus (l.) - avlang
Obovatus (l.) - omvendt eggformet
Obscurus (l.) - mørk
Obtusus (l.) - butt
Ochrea (l.) - kremmerhus
Ochros (gr.) - gulblek
Oculus (l.) - øye
Odontos (gr.) - tann
Odor (l.) - lukt
Officinalis (l.) - medisinsk
Oikos (gr.) - hus, hjem
Okto (gr.) - åtte
Oleosus (l.) - olje-, fettfull
Olera - grønnsaker
Oleraceus - aromatisk
Oleros (gr.) - uren
Oligos (gr.) - liten
Olivaceaus - olivengrønn
Oma (gr.) - svelling
Omnis (l.) - alle
Onkos (gr.) - svelling
Onyx (gr.) - negl, klo
Oon (gr.) - egg
Opacus (l.) - mørk, matt
Operor (l.) - arbeide
Ophisto (gr.) - bak. Motsatt prostho
Oppositus (l.) - motsatt plassert
Opsis (l.) - lik
Orbicularis (l.) - sirkelformet
Ordo (l.) - ordning
Organon (gr.) - verktøy, organ
Origo (l.) - opprinnelse
Ornatus (l.) - pryd
Oryza (l.) - ris
Oscillum (l.) - svinge
Osmos (gr.) - dytte, drivkraft
Ostium (l.) - dør
Ovalis (l.) - oval
Ovarium (l.) - fruktknute
Ovatus (l.) - eggformet
Ovulum (l.) - frøanlegg
Pagus (l.) - sted, område
Palea (l.) - agne
Pallidus (l.) - blek
Palluster (l.) - svampet
Palmatifidus (l.) - håndfliket
Panicula (l.) - topp (blomsterstand)
Panus (l.) - svelling
Par (l.) - lik, par
Para (gr.) - sammen med
Parare (l.) - forberede
Paries (l.) - vegg
Paripinnatus (l.) - likefinnet
Pars (l.) - del
Partiri (l.) - dele
Parvus (l.) - liten
Patior (l.) - tåle
Pauci (l.) - få
Pecten (l.) - kam
Pedicellus (l.) - korgskaft, blomsterstilk
Pedunculus (l.) - stengel som bærer blomsterstand, Pelos (gr.) - søle
Peltatus (l.) - skjoldformet
Pendulus (l.) - hengende
Pente (gr.) - fem
Per (l.) - gjennom
Pera (gr.) - pose
Perennis (l.) - flerårig
Perficere (l.) - avslutte, fullføre
Perfoliatus (l.) - gjennomvokst
Peri (gr.) - omkring
Perianthium (gr.) - blomsterdekke
Periphericus (gr.) - perifer
Permeare (l.) - gå igjennom
Perone (gr.) - nål
Petalum (gr.) - kronblad
Petiolus (l.) - bladstilk, blomsterskaft
Peto (l.) -søke
Petra (gr.,l.) - stein
Petra (gr.) - klippe
Phagein (gr.) - spise
Phaino (gr.) - vise
Phaios (gr.) - gråbrun
Phallos (gr.) - penis
Phero (gr.) - bære
Philos (gr.) - venn, elskende
Phleos (gr.) - rød
Phoebeo (gr.) - skremt
Phormos (gr.) - kurv
Phoros (gr.) - bære
Phoros (gr.) - bærende
Photos (gr.) - lys
Phthora (gr.) - ødeleggelse
Phykos (gr.) - alger
Phyllon (gr.) - blad
Physis (gr.) - naturen, vekst
Phyton (gr.) - plante
Pikros (gr.) - skarp, bitter
Pileus - hatt, hette, lue
Pilum (gr.) - spyd
Pilus (l.) - hår
Pinna (l.) - fjær
Pinnatus (l.) - finnet
Pistillum (l.) - pistill, støvvei
Pix, picis (l.) - tjære, bek
Planta (l.) - urt, plante
Planus (l.) - flat
Plasma (gr.) - produkt, dannelse
Platto (gr.) - danne, produsere
Pleiochasium (gr.) - skjermkvast
Pleko (gr.) - folder
Pleko (gr.) - fletting, tvinning
Plenus (l.) - full, fylt blomst
Plico, plicare (l.) - folde, plissere
Pluriloculus (l.) - flerrommet
Pneuma (gr.) - puste
Podos (gr.) - fot
Pogon (gr.) - skjegg
Poieo (gr.) - lage
Polios (gr.) - grå
Pollen (l.) - støv
Polos (gr.) - aksel, tapp
Polys (gr.) - mange
Pome (l.) - eple
Porphyros (gr.) - purpur
Post (l.) - etter
Posterior (l.) - bakre
Prae (l.) - før
Praecox (l.) - bråmoden, tidlig
Pratum (l.) - eng
Pro (l., gr.) - fram, ut
Procerus (l.) - høy
Prodigiosus (l.) - unaturlig
Promovere (l.) - forfremme
Pros (gr.) - i tillegg til
Prostheka (gr.) - vedheng
Prostho (gr.) - fram
Prostratus (l.) - nedliggende
Protos (gr.) - første
Proximalis (l.) - nærmest, proksimal
Pseudo (gr.) - falsk
Psychros (gr.) - kald
Pubescens (l.) - dunhåret
Pulcher (l.) - vakker
Pulvis (l.) - pulver
Punctatus (l.) - prikket
Pungens (l.) - stikkende
Pupa (l.) - barn, dokke
Purpureus (l.) - purpurrød
Purus (l.) - ren
Putidus (l.) - råtne
Pyon (gr.) - verk, puss
Pyren (gr.) - kjerne
Pyrros (gr.) - ild, brannrød
Quintus (l.) - femte
Racemus (l.) - klase, druer
Rachis (gr.) - søyle i blomsterstand, midtnerve
Radius (l.) - stråle
Radix (l.) - rot
Radix fibrosa (l.) - knipperot
Radix palaris (l.) - pelerot
Radix (l.) - rot
Ramiger (l.) - ha greiner
Ramosus (l.) - greinet
Ramus (l.) - grein
Rarus (l.) - sjelden, spredt
Receptaculum (l.) - blomsterbunn
Rectus (l.) - rak, opprett
Regnum (l.) - rike
Regularis (l.) - regelmessig
Reniformis (l.) - nyreformet
Repellere (l.) - skyve bakover
Repens (l.) - krypende
Repreimere (l.) - stoppe
Rete (l.) - nett
Reticulatus (l.) - nettformet
Reticulum (l.) - lite nettverk
Retro (l.) - tilbake
Retusus (l.) - innbuktet
Revertere (l.) - snu
Rhage (gr.) - rive i stykker
Rhiza (gr.) - rot
Rhizoma (gr.) - jordstengel, rotstokk
Rhodon (gr.) - rose
Rhombeus (gr.) - ruteformet, rombe
Rivus (l.) - liten bekk
Robustus (l.) - kraftig
Rops (gr.) - dvergbusk
Roseus (l.) - rosenrød
Rostrum (l.) - nebb
Rotatus (l.) - hjulformet
Rotundatus (l.) - avrundet
Ruber (l.) - rød
Rufus (l.) - reverød
Rugosis (l.) - foldet
Rupes (l.) - klippe
Sacculus (l.) - liten sekk
Saeptum (l.) - avlukke
Sagittatus - pilformet
Sal (l.) - salt
Salivarius (l.) - slimet
Samara (l.) - vingefrukt
Sanguis (l.) - blod
Sapros (gr.) - råtnet
Sarcina (l.) - pakke, bunt
Sarcos (gr.) - kjøtt
Sativus (l.) - kultivert, dyrket
Saxum (l.) - klippe
Scaber (l.) - ujevn
Scandens (l.) - klatrende
Scapus (l.)- skaft, stengel
Schizo (gr.) - delt
Schizocarpium (gr.) - spaltefrukt
Scutellum (l.) - skjold
Se (l.) - av
Sectio (l.) - snitt
Sectus (l.) - snittdelt
Segmentum (l.) - segment
Selene (gr.) - måne
Semen (l.) - frø
Semi (l.) - halv
Semper (l.) - alltid
Sentire (l.) - føle
Sepalum (l.) - begerblad, forblad
Sepia (l.) - rosabrun
Sepo (gr.) - til råtning
Septicidus (l.) - skilleveggdelende
Sericeus (l.) - silkehåret
Serratus (l.) - takket
Serus (l.) - sein
Sessilis (l.) - sittende, uskaftet, ustilket
Setiformis (l.) - børsteformet
Siccus (l.) - tørr
Sideros (gr.) - jern
Siliqua (l.) - skulpe
Silva (l.) - skog
Silvestris (l.) - fra skogen
Simplex (l.) - enkel
Sinensis (l.) - fra Kina
Siphon (gr.) - rør
Skleros (gr.) - hard
Skopeo (gr.) - betrakte
Skotos (gr.) - mørke
Socius (l.) - følge
Solutio (l.) - løsning
Soma (gr.) - kropp
Sordes (l.) - skitt
Sordium (l.) - mørkegrå
Soros (gr.) - kar, haug
Sorosis (gr.) - stabel
Sorus (gr.) - sporegjemmesamling, hop
Spadix (l.) - kolbe
Spatha (gr.) - hylster
Spathulatus (gr.) - spatelformet
Species (l.) - art
Specimen (l.) - eksemplar
Speira (gr.) - sammenrulling, snodd
Spheira (gr.) - sfære
Spica (l.) - aks
Spicula (l.) - småaks
Spina (l.) - tagg, torn
Spinosus (l.) - med torne
Spira (l.) - kveil
Spissus (l.) - tett, kompakt
Spora (gr.) - spore, frø
Sporangium (gr.) - sporegjemme, sporehus
Sporos (gr.) - så, frø
Spurius (l.) - falsk
Squama (l.) - skjell
Stachys (gr.) - sammensatt, aks
Stamen (l.) - pollenbærer, støvbærer
Staphyle (gr.) - drueklase
Stear (gr.) - talg
Stele (gr.) - kolonne
Stema (gr.) - stav
Stemma (gr.) - krans, krone
Stephos (gr.) - krans, krone
Stereos (gr.) - fast
Sterigma (gr.) - støtte
Stichos (gr.) - rekke
Stilbein (gr.) - glitrende
Stipes (l.) - stamme, fot
Stipula (l.) - fotflik, akselblad
Stirps (l.) - plante, stengel
Stolo (l.) - rotspiss
Stolon (l.) - utløper
Stolonifer (l.) - med utløper
Stoma (gr.) - munn
Stratum (l.) - lag
Strepho (gr.) - vende
Striatus (l.) - stripet
Stringere (l.) - dra sammen
Strobilus (gr.) - kongle
Stroma (gr.) - grunnvev, støtte, basis, underlag
Stylos (gr.) - kolonne, støtte, griffel
Styptikos (gr.) - lukking
Suavis (l.) - søt
Sub (l.) - under
Suber (l.) - kork
Subfuscus (l.) - brunlig
Sublimis (l.) - høy, opphøyet
Subspecies (l.) - underart
Subtilis (l.) - fin, tynn
Subuliformis (l.) - sylformet
Succus (l.) - saft
Suffrutex (l.) - halvbusk
Sulcatus (l.) - furet
Sulphureus (l.) - svovelgul
Super (l.) - over
Superficies (l.) - ytre
Supplere (l.) - fylle opp
Supprimere (l.) - holde tilbake
Supra (l.) - over
Suspensus (l.) - opphengt
Sutura ventralis (l.) - buksøm
Sutura dorsalis (l.) - ryggsøm
Syke (gr.) - ikentre
Symbiosis (gr.) - samliv
Sympetalus (gr.) - sambladet krone
Syn (gr.) - med, sammen med
Synecho (gr.) - holde sammen
Tachys (gr.) - fast
Taxis (gr.) - orden
Tegmen (l.) - knoppskjell
Teichos (gr.) - vegg
Telos (gr.) - ende
Tenax (l.) - seig
Tenuis (l.) - tynn, sart
Teres (l.) - trinn, rund
Ternatus (l.) - trekoblet
Terrestris (l.) - jord
Testa (l.) - frøskall
Tettares (gr.) - fire
Thallos (gr.) - grønn, grein
Thamnos (gr.) - busk
Theca - panser, pollenknapprom (gr. theke)
Theion (gr.) - svovel
Theke (gr.) - boks
Theke (gr.) - gjemmestede, beholder
Therion (gr.) - dyr
Thermos (gr.) - varm
Thrix, trichos (gr.) - tråd
Thylakos (gr.) - sekk
Thyrsus (gr.) - dusk
Tinctorius (l.) - nyttig ved farging
Tithemi (gr.) - sitte, stå, ligge
Tolype (gr.) - kveil, nøste
Tomaculum (l.) - pølse
Tome (gr.) - skjære
Tomentosus (gr.) - filtet
Tonos (gr.) - tensjon
Tortellus (gr.) - noe vridd
Toxikon (gr.) - gift
Trans (l.) - gjennom, over
Transversus - tverrstilt, tverrgående
Tremere (l.) - skjelve
Trepo (gr.) - snu vekk
Tria (gr.) - tre
Triangularis (l.) - trekantet
Trichoma (gr.) - trikom, hår
Trope (gr.) - forandring
Trophe (gr.) - mat
Tropos (gr.) - retning, avledning
Truncus (l.) - stamme
Tuba (l.) - rør
Tuber (l.) - underjordisk knoll
Tubulus (l.) - lite rør
Tubus (l.) - rør
Turbare (l.) - forvikle
Typhos (gr.) - feber
Typus (l.) - type
Uber (l.) - fruktbar
Ubique (l.) - overalt
Ultra (l.) - utover, mer enn, bortenfor
Umbella (l.) - skjerm
Undula (l.) - liten bølge
Undulatus (l.) - bølget
Unguis (l.) - negl
Unilocolus (l.) - enrommet
Urbs (l.) - sted, by
Urceolatus (l.) - krukkeformet
Uredo (l.) - meldugg
Uro, usus (l.) - brent
Urtica (l.) - nesle, svi
Usitatissimus (l.) - meget nyttig
Utilis (l.) - nyttig
Utriculus (l.) - flaskeformet
Uva (l.) - drue
Variare (l.) - endre
Varietas (l.) - varietet
Varius (l.) - forskjellig, blandet
Vas (l.) - kar, rør
Velamen (l.) - seil, dekke, skjerm
Venter (l.) - buk
Venus (l.) - vakker, tiltrekkende
Vernatio (l.) - bladanlegg, bladläge
Verruca (l.) - vorte
Verrucosus (l.) - vortet
Versi-colour (l.) - mangefarget
Versus (l.) - endret
Vertere (l.) - smu
Verticalis (l.) - loddrett
Verticillatus (l.) - kransstilt
Verus (l.) - ekte
Vesicula (l.) - liten boble
Villosus (l.) - ullhåret
Violaceus (l.) - fiolett
Viridis (l.) - grønn
Virulentus (l.) - giftig
Virus (l.) - gift, saft
Viscidus (l.) - seig
Vita (l.) - liv
Vitis (l.) - vin
Vitreus (l.) - glassaktig
Vitrum (l.) - glass
Vivus (l.) - levende
Volubilis (l.) - slyngende
Voluto (l.) - rotere
Voro (l.) - sluke
Vulgaris (l.) - vanlig
Xanthos (gr.) - gul
Xylon (gr.) - ved
Zoon (gr.) - levende organismer
Zygos (gr.) - par, lenke
Zyme (gr.) - gjær, surdeig

Litteratur:

Borror, D.J. :Dictionary of word roots and combining forms : compiled from the Greek, Latin, and other languages, with special reference to biological terms and scientific names. Palo Alto, California N-P Publications, 1960.

Jaeger, E.C.: A source-book for biological names and terms. Charles C. Thomas Publisher, 1955.

Savory, T.H.: Latin and greek for biologists. Merrow Publishing, 1971.

Wikéns, E.: Latin för botanister och zoologer. Glleerups, 1951.

Tilbake til hovedside

Av Halvor Aarnes
Publisert 3. feb. 2011 14:42 - Sist endret 17. jan. 2020 13:51