Kjemisk Institutt, UiO

Organisk nomenklatur

Innledning | Hydrokarboner | Funksjonelle grupper og stoffgrupper | Mer om hydrokarboner og stoffgrupper | Stereoisomere forbindelser | Heteromonosykliske forbindelser | Karbosykliske forbindelser med to eller flere ringer | Forbindelser med spesielle stavelser i navnene

 

Funksjonelle grupper og stoffgrupper

regel 17 - regel 18 - regel 19 - regel 20 - regel 21 - regel 22 - regel 23 - regel 24

Substitutive navn

Regel 17

Hvis en organisk forbindelse inneholder en...

Tabell 1:  Funksjonelle grupper som bare oppgis med forstavelser

Gruppe Forstavelse
-F fluor-
-Cl klor-
-Br brom-
-I jod-
=N2 diazo-
-NO nitroso-
-NO2 nitro-
-ORa Ra-oksy-

a) R står for en alkyl- eller arylgruppe. Hvis R er metyl, etyl, propyl, butyl eller fenyl, forkortes gruppenavnet R-oksy- til metoksy, etoksy osv.

 

Eksempel 17

.....

Spørsmål 17

....

tilbake

Regel 18

Hvis forbindelsen inneholder flere forskjellige grupper fra tabell 1, skal de

Eksempel 18

.....

Spørsmål 18

oppgi navn....

tilbake

Regel 19

Hvis en organisk forbindelse inneholder én av de funksjonelle gruppene

Tabell 2:  Endelser for noen funksjonelle grupper. Ordnet alfabetisk etter stoffklasse.
(C) betyr at C-atomet i den funksjonelle gruppen er inkludert i navnet på stammolekylet.

Stoffklasse Funksjonell gruppe Endelse
Aldehyder

-CHO
-(C)HO

-karbaldehyd
-al
Alkoholater -O- -olat
Alkoholer -OH -ol
Amider -CO-NH2
-(C)O-NH2
-karboksamid
-amid
Aminer -NH2 -amin
Estere -COORa
-(C)OOH
R...kaboksylat
R...at
Fenoler -OH -ol
Karboksylsyrer -COOH
-(C)OOH
-karboksylsyre
-syre
Ketoner >CO -on
Nitriler -CN
-(C)N
-karbonitril
-nitril
Salter av karboksylsyrer -COO- M+b
-(C)OO- M+b
kation...karboksylat
kation...at
Sulfonsyrer -SO2-OH -sulfonsyre
Syrehalogenider -CO-Xc
-(C)O-Xc
-kabonylhalogenid
-oylhalogenid
Tioler -SH -tiol

a) R er en alkylgruppe eller en arylgruppe
b) M+ står for et enverdig metallion. Formlen for saltet blir en noe annen hvis metallionet har to eller tre positive ladninger.
c) X står for et halogen (F, Cl, Br, I) 

Eksempel 19

.....

Spørsmål 19

oppgi navn....

tilbake

Regel 20

For enkelte aromatiske forbindelser med én funksjonell gruooe som oppgis

Eksempel 20

.....

Spørsmål 20

....

tilbake

Regel 21

Hvis det i en organisk forbindelse er to eller flere like funksjonelle grupper

Eksempel 21

.....

Spørsmål 21

oppgi navn....

tilbake

Regel 22

Hvis det i en organisk forbindelse er to eller flere forskjellige funksjonelle grupper fra

Tabell 3:  Rangorden for klassifisering av stoffklassen til en organisk forbindelse med flere funksjonelle grupper.
(C) betyr at C-atomet i den funksjonelle gruppen er inkludert i navnet på stammolekylet.

Stoffklasse Funksjonell gruppe Forstavelse Endelse
Salter av kaboksylsyrer -COO- M+a
-(C)OO- M+a
-
-
kation...karboksylat
kation...at
Karboksylsyrer -COOH
-(C)OOH
karboksy-
 
-karboksylsyre
-syre
Sulfonsyrer -SO2-OH sulfo- -sulfonsyre
Anhydrider -CO-O-CO- -anhydrid 
Estere  -COORb
-(C)OORb
R-oksykarbonyl-
R...karboksylat
R...at 
Syrehalogenider  -CO-Xc
-(C)O-Xc
halogenkarbonyl-
-karbonylhalogenid
-oylhalogenid 
Amider  -CONH2
-(C)ONH2
Karbamoyl-
-karboksamid
-amid 
Nitriler  -CN
-(C)N 
cyano-
-karbonnitril
-nitril 
Aldehyder  -CHO
-(C)HO 
formyl-
okso- 
-karbaldehyd
-al 
Ketoner  >(C)O  okso-  -on 
Alkoholer  -OH  hydroksy-  -ol 
Fenoler  -OH  hydroksy-  -ol 
Tioler  -SH  sulfanyl-d -tiol 
Aminer -NH2 amino-  -amin 
Iminer  =NH
=NRb
imino-
R-imino- 
-imin
  
Etere  -O-Rb R-oksy-e  

a) M+ står for et enverdig metallion. Formlen for saltet blir en noe annen hvis metallionet har to eller tre positive ladninger.
b) R er en alkylgruppe eller en arylgruppe.
c) X står for et halogen (F, Cl, Br, I).
d) Tidligere navn: merkapto- (IUPAC 1979).
e) Hvis R er metyl, etyl, propyl, butyl eller fenyl, forkortes gruppenavnet R-oksy- til metoksy-, etoksy- osv.

Eksempel 22

.....

Spørsmål 22

oppgi navn....

tilbake

Regel 23

Med flere funksjonelle grupper av ulike hovedtyper (se toppen av siden) i stammolekylet,

Eksempel 23

.....

Spørsmål 23

oppgi navn....

tilbake

Funksjonelle klassenavn

Hittil har vi laget systematiske navn på organiske forbindelser etter den substitutive nomenklaturen. ...

Regel 24

Navn etter systemet for funksjonelle klassenavn kan man sette sammen slik:

Eksempel 24

.....

Spørsmål 24

oppgi navn....

tilbake

Emneord: skolelab, skole, kjemi
Publisert 28. mars 2011 09:44 - Sist endret 19. sep. 2011 09:24