Hvilke kjemitemaer er interessante?

2KJ-elever ble spurt om hvor interessant de syntes 11 ulike kjemitemaer var, og 3KJ-elever fikk tilsvarende spørsmål om emner i sitt kurs.

2KJ-elever ble spurt om hvor interessant de syntes 11 ulike kjemitemaer var, og 3KJ-elever fikk tilsvarende spørsmål om emner i sitt kurs. Kjemilærerne ble bedt om å vurdere hvor interessant de trodde de samme temaene var for henholdsvis 2KJ-elever og 3KJ-elever. Spørsmålene lød:

 • (Elevspørsmål:) For å vise hvilke emner eller temaer du synes er interesante i 2KJ (3KJ), ber vi deg krysse av på en skala fra 1 (ikke interessant) til 5 (svært interessant) for hvert emne eller tema nedenfor.
 • (Lærerspørsmål:) Hvilke emner eller temaer har du inntrykk av at 2KJ-elevene (3KJ-elevene) synes er interessante?

Utsagene skulle vurderes på skalaen: 

ikke interessant lite problematisk noe interessant interessant svært interessant
1 2 3 4 5

 Vi velger først ut noen emner og presenterer resultatene i et stolpediagram. Det er de to emnene som oppfattes av 3KJ-elever som mest interessante og de to minst interessante. Også 2KJ-elever har disse emnene. Lærernes oppfatning av de samme emnene i hvert kurs er vist i figuren.


Gjennomsnittsverdier på den femdelte skalaen for oppfatningen av emnene er gitt i tabellen under. Standardavviket er typisk 0,7 for lærerverdiene og 1,0 for elevverdiene. Vi tar forbehold for at det er individuelle forskjeller i hvor på en skala man vil krysse av - f.eks. svært interssant (5) eller "bare" interessant (4).

 

Hvor interessante er følgende emner i kjemikurset for elevene? 

  2KJ-
elever
3KJ-
elever
Lærere
2KJ
Lærere
3KJ
Historisk kjemi 2,65 2,42 2,21 2,30
Navnsetting og formelbruk 3,05 3,06 3,22 3,40
Beregninger 3,05 3,05 3,30 3,54
Vekselvirkningen mellom kjemi og samfunn 3,15 3,16 3,13 3,28
Redoksreaksjoner (3KJ: og elektrokjemi) 3,21 3,26 3,65 3,70
(3KJ:) Organisk kjemi
(2KJ:) Hydrokarboner, petrokjemi og løsemidler
3,35 3,64 3,48 3,87
Syrer og baser 3,52 3,47 3,78 3,81
Gjøre eksperimenter 4,12 4,04 4,28 4,36
Stoffers oppbygging og egenskaper 3,71   3,28  
Stoffers reaksjoner 3,76   3,65  
Kjemisk likevekt og drivkrefter i reaksjoner 3,12   3,48  
Materialer   3,29   2,91
Stoffers kretsløp   3,16   2,84
Kjemisk analyse   3,50   4,04

Fra gjennomsnittsverdiene i tabellen kan vi si dette:

 • Historisk kjemi er ansett som det absolutt minst interssante emnet av elever. Lærerne oppfatter også historisk kjemi som mindre interessant for elevene.
 • Det å gjøre eksperimenter er det mest interessante temaet både i 2KJ og 3KJ. Lærerne har samme oppfatning for hva elevene synes.
 • De emner som det tradisjonelt gjøres mye forsøk i, oppfattes mer interessante enn andre. Eksempler er syrer og baser, kjemisk analyse og stoffers egenskaper og reaksjoner.
 • Nye temaer i læreplanen av 1996 - materialer og kretsløp - tror lærerne er lite interessante blant elever og også mindre interessante enn det elevene selv synes. "Gamle temaer" som kjemisk analyse, redoksreaksjoner og likevekt tror lærerne er mer interessante for elevene enn det elevene selv gir uttrykk for.
 • I begge kurs er elevene samstemte i vurderingen av fellesemnene. (Et forbehold tas for organisk kjemi som heller ikke har samme tittel.)
 • Intet teoretisk emne oppfattes som absolutt interessant med en gjennomsnittsverdi på >4.

Kommentarer

Elevøvelser står i en særstilling i kjemikursene. Vi ser over at det å gjøre eksperimenter oppfattes som det mest interessante emnet. Og det å gjennomføre elevøvelser er det minst problematiske i kursene. På en annen side kan vi lese at 3KJ-elever synes det å oppleve spennende eksperimenter er viktigere enn fysikk- og biologielever. Og videre: når elevene selv gir uttrykk for meninger i åpne spørsmål, sier de at elevøvelser er det de liker best og også oppfatter som mest karakteristisk ved kjemifaget. MEN det å føre rapporter fra øvelsene liker de dårlig.

Når lærerne mener at de nye emnene er lite interessante for elevene, avspeiler det heller at de selv er lite interessert i disse nye emner. Det kan vi se av deres forslag til endringer i læreplanen i 3KJ der de emnene som kom inn i 1996, ønskes ut igjen fra 2006. (Se "Redusere omfanget av/ta ut et emne av kursene?") . En lærer uttrykte seg slik under "Annet (kommentar):":

 • Hva elevene synes om hva som er interessant eller ikke interessant er i stor grad avhengig av hvilke deler av kjemien læreren "gløder" for


Andre kommentarer fra kjemilærere og elever

Etter opplistingen av de 11 emnene for hvor interessante de var i kjemifaget, var det satt av plass til "Annet (kommentar):". En håndfull kjemilærere brukte anledningen til å kommentere. Her er noen sitater:

 • Elevene liker bedre beregninger enn deskriptivt stoff og oppgaver de skal "skrive stil" eller synse (det gis i blant oppgaver (til 3KJ-eksamen) som egentlig fordrer større fordypning og modenhet enn det som er rimelig å vente av en gymnas-elev.)
 • Det blir for lite tid til "vekselvirkning mellom kjemi og samfunn". Tidkrevende problemstillinger. På dette stadiet er det riktigere at elevene får skikkelige arbeidsredskaper for videre studier i kjemi.
 • Bedriftsbesøk er populært

Også noen elever benyttet anledningen til å uttale seg om hva de syntes er interessant:

 • Gjøre forsøk når vi ikke vet på forhånd hva som vil skje (2KJ-elev)
 • Mener kun at gammeldagse analysemetoder ikke er interessant. Moderne analyse er interessant (3KJ-elev)
 • Vaskemidler og næringsmidler synes jeg er viktige og interessante temaer i kjemi (3KJ-elev)
 • Kunne godt vært brukt mer øvelser og forsøk i undervisningen. Det at ting lager lyd og farger er mer interessant enn å regne med mol.(3KJ-elev)
Emneord: skolelab, KUN, kjemiundervisning, kjemi, skole, interesse Av Vivi Ringnes
Publisert 8. apr. 2011 13:43 - Sist endret 19. sep. 2011 09:01