English version of this page

Innovasjon ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

Universitetet i Oslo er rangert av Thomson Reuters som Norges mest innovative universitet (2019).

Universitetet bygger sin virksomhet på fire pilarer; forskning, utdanning, formidling og innovasjon. Det foregår mye innovasjon på UiO, og ikke minst på Det matematisk-naturvitenskapelig fakultet.

Sentre for forskningsdrevet innovasjon

Sentre for forskningsdrevet innovasjon (SFI) skal utvikle og styrke kompetanse innen innovasjon og verdiskaping på høyt internasjonalt nivå. Det er sterk konkurranse om SFI-status, Norges forskningsråd står bak ordningen.

Senter for Digitalt Liv Norge

Et nasjonalt senter for bioteknologisk utdanning, forskning og innovasjon. MN-fakultetet deltar i senteret, både innen forskningen og ledelses- og nettverksprosjektet.

UiO Data Science

UiO Data Science er et nettverk for forskere i og brukere av data science, både for forskere og studenter ved Universitetet i Oslo og for eksterne aktører. I tillegg har de en gratis rådgivningstjeneste for studenter og ansatte ved universitetet, som er drevet av DataScience@UiO Innovation Cluster i samarbeid med BigInsight og SIRIUS.  

UiO:Livsvitenskap

UiO:Livsvitenskap er en tverrfaglig satsing som skal fremme innovasjon innen livsvitenskap for miljø og helse og styrke kvalitet og samhandling i forskning ved å rekruttere, utdanne og utvikle talenter. MN-fakultetet jobber tett med denne satsingen.

Veksthuset for livsvitenskap

Veksthuset for livsvitenskap er Universitetet i Oslos nye innovasjonsenhet for livsvitenskap. De skal bidra til en sterkere innovasjonskultur ved Universitetet i Oslo slik at mer kunnskap fra forskningen blir tatt i bruk.

Innovasjonssatsingen på fakultetet

Vi jobber for å langsiktig styrke koblingen mellom fremragende forskning, innovasjon og talentutvikling. Denne innovasjonssatsingen realiseres som innovasjonsklynger og styrking av aktivitetene i Endringsmiljøene. Fakultetet setter av midler til disse områdene for å øke vår innovasjonsevne og for økt vekselvirkning med næringslivet.

Innovasjonsklynger

Endringsmiljøer

Endringsmiljøer er fremragende tverrfaglige forskermiljøer ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet som er drivere for faglig fornyelse. Vi har mange Endringsmiljøer ved fakultetet.

For studenter

Gründerskolen

Et prisvinnende sommerprogram hvor du lærer om entreprenørskap og forretningsutvikling i noen av verdens beste innovasjonsmiljøer.

Sosialt entreprenørskap

Et sommerprogram hvor målet er å skape en bærekraftig bedrift som løser et sosialt problem.

Master i entreprenørskap

Toårig masterprogram hvor man lærer verktøy innen entreprenørskap for å møte framtidens næringsliv.

Emner innen innovasjon og entreprenørskap

Universitetet i Oslo tilbyr mange emner i innovasjon og entreprenørskap innen fagområdene matematikk og naturvitenskap.

STUD-ENT

Forskningsrådets STUD-ENT er et innovasjonsprogram som skal bidra til at masterstudenters forskning kan gi nye bedrifter eller samfunnsnytte. Studenter kan få inntil en million kroner i stipend, få veiledning av Insj UiO for å søke.

Insj UiO 

Dette er et lavterskeltilbud til studenter som har en forretningsidé. Insj gir gratis veiledning, kontor og kompetanse til studenter som er interessert i entreprenørskap og vil starte selskap.

Start UiO 

Start UiO er en studentorganisasjon som jobber for økt interesse for innovasjon og entreprenørskap blant UiO-studenter.

Innovasjonshistorier fra MN-fakultetet

Les våre innovasjonshistorier på Titan.uio.no.

Se også:

Fakultetets innovasjonspriser

Våre forskere har vunnet flere av UiOs innovasjonspriser. 

Innovasjon ved UiO – kunnskap i bruk

Forskning er grunnlag for nye løsninger på viktige behov i samfunnet. Les mer om innovasjonsarbeidet ved UiO.