Biokjemi

Planter har en cyanidtolerant respirasjon (cyanidresistent respirasjon) i tillegg til vanlig mørkrespirasjon, og denne respirasjonen er koblet til varmeproduksjon bl.a. i blomster. I begge brukes elektroner fra ubiquinon til å redusere oksygen til vann, men den ikke-cyanidfølsomme respirasjonen har ikke koblet elektrontransporten til protondrivende kraft med tilhørende ATP-syntese, men energien brukes i stedet til å lage varme. Cyanid hemmer enzymet cytokrom oksidase, men plantene skiller seg også fra dyrene ved å ha en alternativ cyanidresistent respirasjon eller cyanidtolerant respirasjon som ikke er følsom for cyanid.

I elektrontransportkjeden i cellerespirasjonen i mitokondriene blir reduksjonskraften og elektronene i NADH (nikotinamid adenindinukleotid i redusert form) og FADH2 (flavinadenin dinukleotid redusert form) brukt direkte i energikrevende arbeid, og blir  i elektrontransportkjeden omdannet til kjemisk energi i form av ATP (adenosin trifosfat) som trengs for å utføre kjemisk arbeid i cellene.

I fotosyntesen i kloroplastene deltar elektrontransportkjeden i omdanning av lysenergi til reduktasjonskraft (NADPH) og ATP. 

Enzymene har spesifikke bindingssteder for substratene. Bindingsstedet for et substrat kalles et aktivt sete og finnes i form av en eller flere kløfter i proteinet.

Fett (lipider gr. lipos - fett) inngår i membraner og som opplagsnæring i frø og i noen frukt (oliven, avokado) Andre navn på fett er triglycerider eller triacylglycerol.