Blått lys effekter

Plantene kan ikke flytte seg og er avhengig av å motta signaler om lysforholdene rundt planten. Blått lys i bølgelengdeområdet 320nm til 500 nm gir en rekke blåttlyseffekter i planter. Det blå lyset blir absorbert kryptokrom, UV-A blåttlysreseptor, UV-B blåttlysreseptorer, Zeitlupe-proteiner eller fototropin, som alle har flavin som en kromofor gruppe.

Fototropin

Fototropin er en UV-A blåttlysreseptor som deltar i fototropisme, flytting av plastider i cellen (kloroplast fototaksis)  avhengig av lysforholdene, samt transport av ioner og åpning av stomata. Blått lys aktiverer en elektrogen H+-ATPase som senker membranpotensialet i cellen til et nivå hvor det skjer depolarisering og åpning av spenningsregulerte innoverkanaler for kalium (K+).  Fototropin er koblet til plasmamembranen og blir autofosforylert i blått lys. Fototropin inneholder to domener eller regioner: 1) N-terminal fotosensorisk domene og 2) C-terminal domene eller region med serin-threonin kinase. Det fotosensoriske N-terminale domene inneholder to LOV-domener, LOV1 og LOV2 bestående av 110 aminosyrer som binder FMN (flavin mononukleotid).  FMN inngår i en fotosyklus. I Arabidopsis er det to gener som koder for fototropin: PHOT1 og PHOT2.

Publisert 11. feb. 2015 09:34