Einstein-Sutherland ligningen

Einstein-Sutherland ligningen - Viser sammenhengen mellom Brownske bevegelser og diffusjon

Einstein-Sutherland

hvor D er diffusjonskoeffisienten, R er gasskonstanten, T er absolutt temperatur, N er Avogadros tall og f er friksjonskoeffisienten.

Publisert 4. feb. 2011 10:16