Hydrofytt

Hydrofytt (gr. hydor - vann; phyton - plante) - Vannplante.

Publisert 4. feb. 2011 10:25