Ionofor

Ionofor - Et stoff som øker permeabiliteten i en membran for et spesifikt ion. Små hydrofobe molekyler som løser seg i membranen, ofte antibiotiske stoffer, som øker permeabilitet og lekkasje av ioner gjennom membraner f.eks. K+ og Cl- . Ionoforene kan danne hydrofile kanaler som f.eks. peptidet gramicidin, eller ionoforene kan virke ved å binde ioner på en side av membranen og frigi dem på den andre. Eksempel på denne sistnevnte ionebærere er det sykliske peptidet valinomycin som virker som en K+-kanal. Peptidet tyricidin gir massiv lekkasje av enverdige kationer. Bruk av ionoforer er viktig ved studier av membraners virkemåte.

Ionoforer (gr. pherein – bærer) er uorganiske eller organiske (peptider, proteiner) molekyler som frakter ioner (anioner eller kationer) over membraner utenom de vanlige kanalproteinene.

Ionoforer kan påvirke membranpotensialet i celler. Membranpotensialet er et viktig styringssignal i celler, og noen patogener har mekanismer som interferer og endrer membranpotensialet hos verten. Flere typer antibiotika fungerer som ionoforer. Ionoforene blir laget av bakterier og aktinobakterier og blir brukt i krigføringen mellom bakterieartene. Ammonium (NH4+) kan via uladet ammoniakk (NH3) ved høy pH virke som en protonofor (ionofor) eller protonkanal.

Noen ionoforer for eksempel monensiner blir tilsatt dyrefór for å gi vekstøkning av redusere veksten av parasitter som gir coccicidose. Eksempler på parasitter er Toxoplasma gondii, Isospora belli og Sarcocystis.  Makrolide antibiotika kan også virke som ionoforer.

Gramidicin ((A, B, C) = D) er et pentadekapeptid ionofor (H+, Na+, K+) bestående av femten aminosyrer og blir laget i bakterien Bacillus brevis. Gramicidin S er et syklisk peptid. Nystatin blir laget i Streptomyces noursei og reduserer veksten av soppene Candida og Cryptococcus. Nonactin er en syklisk ionofor isolert fra Streptomyces-arter og er homologer til dinactin, trinactin og tetranactin. Lasalocid fra Streptomyces lasaliensis frakter organiske kationer. Valinomycin er en syklisk ionofor (K+, Na+) fra Streptomyces og som inneholder D-valin og L-valin. Enniatin er et syklis despipeptid fra Fusarium som kan frakte NH4+. Nigercin (H+, K+) fra Streptomyces hydroscopius). Salinonycin (K+).

Kilde: Wikipedia

Publisert 4. feb. 2011 10:27 - Sist endret 27. mars 2015 09:25