Piche evaporimeter

Et Piché evaporimeter blir brukt til å måle fordampning (evaporasjon) av vann til atmosfæren. Evaporasjon er fordampning fra ikke-levende overflater, mens transpirasjon er fordampning av vann fra levende organismer. Oppfunnet i 1872 av franskmannen Monsieur Albert Piché.

Piché evaporimeter er et enkelt måleinstrument (atmometer) bestående av en omvendt glass målesylinder eller byrette (diameter 1.5 cm) med gradering og lukket i den øverste enden. Nederst på byretten er det festet  et sirkelformet filtrerpapir (diameter 3 cm) satt fast med en metallklemme. Evaporimeteret kan henge fritt i en festeanordning øverst på røret. Røret fylles med  destillert (deionisert) vann og filteret er kontinuerlig fuktig. Etter hvert som vann fordamper fra filtrerpapiret kan mengde fordampet vann avleses med faste mellomrom direkte på den graderte skalaen. Fordampningen er avhengig av lufttemperaturen, relativ fuktighet i lufta (vanndamptrykket) og vindhastigheten. Fordampningen blir målt som milliliter (cm3), men man må regne om til millimeter per kvadratmeter. Evaporimeteret kan være plassert inne i en Stevens værstasjon.

Piche evaporimeter

Piché evaporimeter består av et glassrør med milliliter måleskale, med en løkke i den ene enden for vertikal opphengning. Nederst en metallbøyle til feste av et papir med kjent fordampningsareal. Fra Botanisk laboratorium, UiO.

Imidlertid er det mange faktorer som spiller inn og påvirker måleresultatet. Fordampning er avhengig av vanntilførsel og overflatens egenskaper, bl.a. fargen.  Som et mål på transpirasjon og fordampning fra blader kan fargen på filtrerpapiret være grønnfarget. For blad vil grenselagskonduktasen, egenskapene til vokslag og kutikula på epidermis, samt vindhastigheten ha stor betydning.

Andre typer evaporimetere er basert på fordampning fra en fri vannoverflate i en beholder plassert ved bakkenivå  hvor vannivået blir målt med et mikrometer.

Lysimeter

Lysimeter blir brukt til å beregne evaporasjon fra planter og vegetasjon. En lysimeterstasjon består av en isolert jordsylindere hvor man samler opp og måler hvor mye vann som blir drenert gjennom  jorden. Når man kjenner til nedbøren så kan man beregne hvor mye vann som fordamper fra vegetasjonsoverflaten.

Penman-ligningen for evaporasjon

Penmanligningen  (Howard Penman 1948) eller Penman- Monteith kombinasjonsligningen blir brukt til å beregne evaporasjon fra vann eller land. Blir envendt innen økologi, klimastudier og hydrometerologi. Man må vite gjenomsnittstemperatur (K, Kelvin), vindhastighet (aerodynamisk konduktase m s-1), lufttrykk (Pa) og solinnstråling (irradianse).

Parametre som inngår i Penman-ligningen er irradianse (W m-2), tettheten til luft (kg m-3), varmekapasiteten til luft (J kg-1 K-1), latent fordampningsvarme (J kg-1), psykrometerkonstanten (Pa K-1), stigningen på vanndamptrykkmetningskurven (Pa K-1).

Les mer om vanndamp og vanndamptrykk.

Tilbake til hovedside

Publisert 28. apr. 2015 07:08 - Sist endret 6. mars 2019 10:53