Rødliste

Verdens naturverunion IUCN (”International Union for Conservation of Nature”) har fra 1964 laget en rødliste (“Red list”) over bevaringsstatus for arter og naturtyper.

Listen blir jevnlig oppdatert. Artene deles i kategoriene

LC – Livskraftige (”Least concern”)

NT- Nær truet (”Near threatened”)

VU – Sårbar (”Vulnerable”)

EN – Sterkt truet (”Endangered”)

CR – Kritisk truet (”Critically endangered”)

EW – Utryddet I vill tilstand (”Extinct in the wild”)

EX – Utryddet (“Extinct")

Artsdatabanken har ansvaret for Norsk rødliste for arter. Utbredelsen av arter kan man finne via GBIF (”The Global Biodiversity Information Facility”).

Publisert 6. mai 2015 08:16 - Sist endret 6. mai 2015 08:17