Spretthaler

Spretthaler eller kollemboler (Collembola,  gr. kolla - lim; embolus - pinne; eng. springtails)  er små insekter, 1-2 mm lange, og som lever i jord av plantedeler og pollen. Mange lever på overflatehinna til vann f.eks. på torvmose. Meget vanlige og finnes også i Antarktis. Mer enn 6000 arter. Du kan også finne dem i store mengder i skiløypa om våren.

Heksapoder (Hexapoda) omfatter proturer (Protura), spretthaler (Collembola), tohaler (Diplura) og insekter (Insecta), mens Entognater (Entognatha) har munndelene i hulrom inne i hodet, dvs. munndelene er ikke frie,  men ligner for øvrig på insekter. Insektene har frie munndeler og er ektognate. Entognatene omfatter spretthaler (Collembola), proturer (Protura) og tohaler (Diplura).

Spretthaler

Hos spretthaler har abdomen (bakkroppen)  6 ledd med hefteapparat (tenaculum, l. tenax - holde fast) på 3. ledd, springgaffel på 4. ledd og buktube på 1. ledd. Buktuben brukes muligens til ekskresjon, vannopptak og vannbalanse (kollofor, gr. kolla - lim; pherein - bære). Springorganet dannes av delvis fusjonerte vedheng på abdomen (furkula, l. furcula - gaffel).  Et modifisert  vedheng (retinakulum, l. retinaculum  - tjoring) holder springapparatet under bakkroppen.   Mangler fasettøyne og vanlige trakéer. Munndeler (mandibler og maxiller) trukket inn i hodet, en forskjell fra insektene. Dessuten vokser de hele livet. Antenner med fire ledd. Sanseorgan ved basis av antennene (postantennalorgan). Hannen avsetter sædkapsel (spermatofor) på bakken som tas opp av hunnen. I ferskvannspytter finnes Podura aquatica. Blomsterpotter med ikkehoppende Onychiurus. Kan deles i underordnene kulespretthaler (Symphypleona) med kulerunde arter uten leddeling og underorden leddspretthaler (Arthropleona) med mer langstrakte arter med leddeling.

Familien Hypogastruridae

Hypogastrura socialis er tallrik på snø om våren (søker skygge i skisporet).

Andre familier med spretthaler er Entomobryidae; Isotomidae; Onychiuridae og Sminthuridae.

Orden Proturer (Protura)

(gr. protos - først; oura - hale)

Proturer er opptil 2 mm lange, gulhvite og med hår, og lever i humus. Har ikke øyne og antenner. Mangler tentorium.  Første beinpar er følere med mange sanseorganer rettet framover, og forbeina virker som antenner. Mangler haletråder (cerci). Bakkroppen hos adulte har 11 ledd og telson, mens de unge (juvenile) har 8 ledd i bakkroppen.  Beina er femleddet. Har gradvis utvikling (anamorf), i motsetning til andre heksapoder som er epimorfe.  Lever av råtten vegetasjon i fuktig jord bl.a. sopphyfer.

Orden Tohaler (Diplura)

(gr. diploos - dobbel; oura - hale; eng. japygids)

Tohaler er mindre enn 3 mm i størrelse, hvite og med lange slanke trådformete antenner med mange ledd. Har to velutviklede  haletråder (cerci). Mangler øyne og mangler kitinstøtte for hjernen (tentorium). Har spesielle muskler i beina.   Lever av råtnende vegetasjon i jord eller under bark, noen er herbivore andre er predatorer.

Teksten er hentet fra leddyr

Tilbake til hovedside

 

Publisert 16. jan. 2019 08:51 - Sist endret 16. jan. 2019 08:51