Sumpjordprofil

Sumpjordprofil - Jordprofil i torv eller myrjord på område med mye vann. Nettoproduksjonen av organisk materiale er større enn nedbrytningen pga. av oksygenmangel like under overflaten. Øverst i profilet finnes et lag med levende planter. Deretter følger et lag med døde planterester som lar seg gjenkjenne (lavhumifisert). Videre nedover blir det organiske materialet, vesentlig torvmoser, mer og mer omsatt og får mørk brun farge pga. humussyrer. Fett-torv er en velling av sterkt nedbrutte planterester (høyhumifisert). I gjengroingsmyrer vil det nederst være et gytjelag (organisk materiale blandet med leire) eller et lag av dy (humusholdig vann). Humifiseringen skjer øverst vha. sopp og nederst av bakterier som også kan lage metan og hydrogensulfid.

Publisert 4. feb. 2011 10:53 - Sist endret 4. feb. 2011 10:53