Svovelbakterier

Svovelbakterier - Bakterier som bruker reduserte svovelforbindelser som elektronkilde: hydrogensulfid (H2S), elementært svovel (So) og thiosulfat (S2O32-). Svoveloksiderende bakterier. Det endelige sluttsvovelproduktet er som regel sulfat (SO42-). Oksidasjon av reduserte svovelforbindelser gir H+ og altså en surgjøring av omgivelsene i form av svovelsyre. Bakterier som bruker hydrogensulfid (H2S) som elektronkilde kan lage elementært svovel i cellene. Vanligvis brukes CO2 som karbonkilde assimileret via Calvinsyklus. Elementært svovel er tungtløselig og brukes dette som elektronkilde må bakteriene vokse på overflaten til svovel. Flere svovelbakterier lever miksotroft med H2S som elektronkilde og et organisk stoff som karbonkilde.

Noen svovelbakterier som vokser anaerobt kan brukt NO3- som elektronakseptor. Thiobacillus, Thioploca, Thiothrix og Beggiatoa er eksempler på slekter med svoveloksiderende bakterier. Thiobacillus er Gram-negative, kjemolitotrofe eller kjemoorganotrofe og acidofile. Beggiatoa danner lange glidende filamenter og finnes alle steder som er rike på hydrogensulfid. Finnes også i rhizosfæren hos planter som lever i anoksisk i oversvømt jord, hvor bakterien kan spille en viktig rolle ved å oksidere og avgifte giftig hydrogensulfid.

Tilbake til hovedside

Publisert 4. feb. 2011 10:53 - Sist endret 23. apr. 2019 15:12