Kratt

Tett vegetasjon av sammenfiltrede småbusker (buskas)  på fuktig jord, langs bekkefar eller på myr, et buskas med et omtrent for mennesker ugjennomtrengelig sammenvokst nettverk av greiner, med gras, halvgras og urter i bunnvegetasjonen, for eksempel vierkratt  og bjerkekratt.  Krattvegetasjon er en viktig biotop for fugl og andre dyr. I krattskog danner kratt busksjiktet (underskog) i en skog. Skogsnar. Krattskog kan danne overgang til snaufjellet. Mindre kratt kalles kjerr. 

Tettvokst kratt eller kjerr danner vegetasjonstyper  og krattlandskap i kalde områder i den tempererte sonen, men også områder med Middelhavsklima hvor maquiskratt eller maki (Middelhavet), chapparal (California), matorral (Chile), savannelignende cerrados (Brasil),  fynbos (Sør-Afrika) og mallee (Australia) danner sklerofyllvegetasjon.  På fuktige områder med vanntilgang i den varme sommeren 2018 i Sør-Norge vokste vierkrattet meget godt, og spredde seg i en krattifisering av terrenget.

Tilbake til hovedside

 

Publisert 13. nov. 2019 12:44 - Sist endret 4. okt. 2020 14:53