Kratt

Tett vegetasjon av sammenfiltrede småbusker på fuktig jord, langs bekkefar eller på myr, et buskas med et omtrent ugjennomtrengelig sammenvokst nettverk av greiner, med gras, halvgras og urter i bunnvegetasjonen, for eksempel vierkratt.  Krattvegetasjon er en viktig biotop for fugl. I krattskog danner kratt busksjiktet i en skog. Skogsnar. 

Tettvokst kratt eller kjerr danner vegetasjonstyper  og krattlandskap i kalde områder i den tempererte sonen, men også områder med Middelhavsklima hvor maquiskratt eller maki (Middelhavet), chapparal (California), matorral (Chile), savannelignende cerrados (Brasil),  fynbos (Sør-Afrika) og mallee (Australia) danner sklerofyllvegetasjon.  På fuktige områder med vanntilgang i den varme sommeren 2018 i Sør-Norge vokste vierkrattet meget godt, og spredde seg i en krattifisering av terrenget.

Tilbake til hovedside

 

Publisert 13. nov. 2019 12:44 - Sist endret 13. nov. 2019 12:53