Måleenhet

En fast fysisk størrelse brukt til måling, og som ved måletall gjør det mulig å måle, beregne og sammenligne mengde eller masse av et stoff, tid, antall, andel (prosent %, promille), lengde, vinkel, areal, volum, trykk eller temperatur. Alle måletall er beheftet med en viss grad av usikkerhet. Alle måleinstrumenter må før bruk kalibreres mot en eller flere standarder med kjent måletall.

SI-systemet er et metrisk målesystem (Meterkonvensjonen av 1875) med syv grunnleggende måleenheter (kg, s, m, K, mol, cd, A) og er anbefalt brukt innen naturvitenskap. Fra disse er det flere avledete måleenheter. Det er egne amerikanske og britiske måleenheter, blant annet brukt innen handel. Gamle måleenheter har historisk interesse, og noen av dem er fremdeles i bruk. All metodikk brukt til måling må med jevne mellomrom kaliberes mot en standard referansemåleenhet. Det er egne navn for tierpotenser (dekader) av et måletall. Måleenheter danner grunnlaget for dimensjonsanalyse.

Generalkonferansen for mål og vekt (Conférence Générale des Poids et Mesures (CGPM)).

Avledete måleenheter

Frekvens (hertz, Hz). Kraft (Newton, N). Trykk (pascal, Pa). Energi (joule, J). Vinkel (radian, rad). Effekt  (watt, W). Elektrisk potensial (volt, V). Elektrisk motstand (ohm, omega). Konduktans (siemens, S). Elektrisk ladning (coulomb, C). Kapasitans (farad, F).  Enzymaktivitet (katal, kat). Magnetisk fluksenhet (tesla, T). Surhet (pH). Lysfluks (lumen, lm). Radioaktiv stråling (bequerel, Bq). Nedbør (1 mm= 1L per m2). 

Dekadiske tierpotenser

Tall som man multipliserer med måletallet:

1024 yotta (Y) : Kvadrillion

1021 zetta (Z): Trilliard

1018 exa (E): Trillion

1015 peta (P): Billiard

1012 tera (T): Billion

109 giga (G): Milliard

106 mega (M): Million

103 kilo (K): Tusen

102 hekta (h): Hundre

101 deka (da): Ti

10-1 desi (d): Tidel

10-2 cent (c) Hundredel

10-3 milli (m): Tusendel

10-6 mikro (): Milliondel

10-9 nano (n): Milliarddel

10-12 piko (p): Billiondel

10-15 femto (f): Billiarddel

10-18 atto (a): Trilliondel

10-21 zepto (z): Trilliarddel

10-24 yokto (y): Kvadrilliondel

Gamle norske måleenheter

I noen slike gamle målesystemer kan man finne igjen 12-talls- og 20-tallssystemet, til forskjell av vårt 10-tallssystem og 2-tallsystem (binært tallsystem). I det gamle Hellas og i Romerriket var det også egne målenheter, for eksemple den greske lengdeenheten Stadion = 600 podes (greske fot) = ca. 192 meter

Lengdemål

En måleenhet av følgende er:

Tomme: 2.6 cm

Alen: 62.7 cm

Favn: 1.88 m

Fot:  31.4 cm

Fjerdings vei: 2824 m

Sjømil: 7408 m

Linje: 0.2 cm

Rode: 3.14 cm

Knop: 1 nautisk mil (1852 m) per time

Flatemål

En måleenhet av følgende er:

Tønneland (3937 m2) (Areal tilsådd med en tønne såkorn)

Ar: 100 m2 (dekar=10ar= 1 mål= 1000m2; hektar=100ar=10000m2))

Mål: 984 m2

Kvadratalen: 0.39 m2

Kvadratfavn: 3.54 m2

Vekt

En måleenhet av følgende er:

Bismerpund: 5.98 kg

Skippund: 159.4 kg

Skålpund: 0.498 kg

Unse: 31 g

Gran: 3.8 mg

Kvintin: 3.9 g

Lodd: 15.6 g

Ort: 0.97 g

Vog: 17.9 kg

Mark: 249 g (Entall: Mark, flertall: Merker. 1 pund = 2 merker = 32 lodd = 128 kvintin =  512 ort)

Hulmål tørt

Skjeppe: 17.4 L (liter)

Åttingkar: 2.21 L ( 1/8-del skjeppe)

Korntønne: 139 L

Fjerding: 34.7 L

Notting: 5.8 L

Hulmål flytende

En måleenhet av følgende er:

Anker: 38.6 L

Pott: 0.96 L

Tønne: 115.8 L

Kanne 1.93 L

Oksehode: 231,6 L

Pel: 2.4 dL

Antall

En måleenhet av følgende er antallet:

Dusin: 12

Snes: 20

Gross: 144 ( Fr. grosse douzaine, 12 dusin) 

Tilbake til hovedside

 

Publisert 10. juli 2018 11:51 - Sist endret 28. aug. 2019 14:33