Suspensor

Suspensor (l. suspendere - henge opp) - Embryobærer. Kimbærer. Rekke med celler som lager et tynt filament som fester embryo til embryosekken og binder embryo til det omgivende cellevevet i frøet. Virker som en form for navlestreng som skyver embryo inn i endospermen og gir næringsstoffer til det voksende embryo. Formen på suspensor varierer i størrelse,form og celleantall  (1-ca. 200) hos forskjellige plantearter. Befruktning av eggcellen med en av spermkjernene gir en zygote, som ved første celledeling gir to datterceller, et tocellet proembryo: en mindre apikalcelle som blir til embryo, og en større basalcelle nærmest mikropylen som blir til suspensor. Suspensor dør tidlig i embryoutviklingen, styrt av programmert kontrollert celledød. Den cellen i suspensor som ligger nærmest apikalcellen kalles hypofysis og danner kolumella i rothetta. Den cellen i suspensor som ligger nærmest mikropylen kan være spesielt stor. Cellene i suspensor kan være polyploide, og hos erteblomster kan de inneholde store polyten-kromosomer, dannet ved endomitose, som ligner dem man finner i spyttkjertelen hos bananflue. Suspensor spiller en viktig rolle i embryoutviklingen og finnes hos både dekkfrøete (angiospermer), nakenfrøete (gymnospermer), bregner, kråkefotplanter og moser.

Suspensor del av embryo som kobler det til det omkringliggende cellevevet i frøemnet. Suspensor  har overføringsceller og mange plasmodesmata og frakter næring og vekststoffer til embryo. Suspensor skyver embryo inn i endospermen og forbinder embryo med det maternale vaskulære cellevevet. Endospermen er i tidlig utviklingsstadium som flerkjernete celler (syncytium). Alle planter som lager frø har en suspensor. Mosene kan også ha suspensor, eller en fot med celler som har lignende funksjon.  Når zygoten etter befruktning av eggcellen med en spermcelle deler seg for første gang asymmetrisk i en liten terminalcelle og en stor basalcelle, så vil basalcellen ved tverrdelinger i rett vinkel på den apikale basale aksen utvikle seg til en filamentformet suspensor. Størrelsen på suspensor varierer fra 7 celler hos vårskrinneblom, noe få store celler hos orkidéer og opptil 200 celler hos  andre arter. Suspensor ender i en stor basalcelle  som vender mot mikropylen, og som har høy metabolisk aktivitet under frøutviklingen. Cellene i suspensor dør etter hvert ved apoptose, bortsett fra den nærmest embryo, hypofysis, som utvikles til en del av det rotapikale meristemet, inkludert kolumella.  

Litteratur: Kawashima T & Goldberg RB: The suspensor: not just suspending the embryo. Trends in Plant Science (2009) vol. 15. No. 1,pp. 23-26.

Publisert 4. feb. 2011 10:53 - Sist endret 24. nov. 2014 07:15