Syklisk AMP

Syklisk AMP (cAMP) - En form av adenosin monofosfat (AMP) hvor atomene i fosfatgruppen danner en ring. cAMP virker som et intracellulært signal og sekundær budbringer, men har mindre betydning i plantene sammenlignet med dyr hvor cAMP har en sentral funksjon i signaloverføringsveier og signalkaskader via cAMP-avhengig protein kinase A, cAMP-regulerte ionekanaler, samt guaninnukleotid byttefaktor som aktiverer GTPaser. 

 Syklisk AMP

Mengden cAMP blir regulert av aktiviteten til enzymene adenylyl syklase og syklisk nukleotid fosfodiesterase hvor det finnes flere isoenzymer.

Syklisk GMP har større betydning som reguleringsmetabolitt hos planter.

Syklisk GMP

Syklisk AMP og signaloverføring hos dyr

Syklisk AMP (cAMP, syklisk adenosin-3'-5'monofosfat) er en viktig reguleringsmetabolitt  og sekundær budbringer i metabolismen hos dyr. Signaloverføringen fra cAMP kan skje via aktivering av protein kinaser, hvor G-proteinkoblete reseptorer og G-proteiner først aktiverer enzymet adenylyl syklase som gir økning av konsentrasjonen av cAMP i cytosol. Endring i genuttrykk i cellekjernen kan skje via fosforylering av cAMP responselementbindende proteiner (CREB). En lang rekke hormoner bruker cAMP som reguleringsmetabolitt (glukagon, adrenalin, kortikotropin, follikkelstimulerende hormon, luteiniseringene hormon, somatostatin, dopamin, serotonin, prostaglandiner m.fl.). Proteiner både i cytoplasma og cellekjernen kan bli fosforylert av cAMP-avhengig protein kinase A, blant annet glykogen syntase og fosforylase kinase i omsetningen av glykogen, samt acetyl-CoA karboksylase i lipidmetabolismen. 

Tilbake til hovedside

Publisert 4. feb. 2011 10:53 - Sist endret 8. sep. 2021 16:42