Sekundær budbringer

Sekundær budbringer  eller budbærer. Et intracellulært signalmolekyl hvis konsentrasjon endrer seg som resultat av binding av et primært signalmolekyl til en reseptor., som del av en signalkaskade som resulterer i en fysiologisk respons og/eller endring i uttrykk av gener.

Syklisk AMP (cAMP); syklisk GMP (cGMP); endring i kalsiumkonsentrasjon (Ca2+) kan være bundet til proteinet kalmodulin); 1,2-diacylglycerol (DAG); og inositol 1,4,5-trifosfat (IP3) er eksempler på sekundære budbringere. Enzymet adenyl syklase aktivert av G-protein omdanner ATP til syklisk AMP (cAMP) og cAMP kan deretter aktivere en protein kinase.

IP3

Fosfoinositider som sekundære budbringere hos dyr

Inositol 1,4,5-trifosfat (IP3) laget fra fosfolipider i cellemembranen katalysert av G-proteinaktivert fosfolipase C blir via cytosol fraktet inn i endopasmatisk retikulum hvor IP3 gir åpning av ligandregulerte ionekanaler for kalsium (Ca2+). Åpning av kalsiumkanalene gir raskt økning av kalsiumkonsentrasjonen i cytosol som deretter aktiverer protein kinase C sammen med diacylglycerol (DAG). Denne signalkaskaden er reaksjonsvei for flere hormoner (vasopressin, thyrotropinfrigivende hormon (TRH), angiotensin II, gonadotropinfrigivende hormon (GRH) , oksytosin, histamin, serotonin), nevrotransmittorer (muskarin-acetylkolin, glutamat) og vekstfaktorer (blodplateavledet vekstfaktor).  

Cellulær kalsiumkonsentrasjon som sekundær budbringer

Hos eukaryote celler holdes konsentrasjonen av kalsium [ Ca2+] i cytosol meget lav (<10-7 M) ved at kalsium pumpes ut over membraner (plasmamembranen, endoplasmatisk retikulum, og mitokondriemembranen), katalysert av Ca2+-ATPase. Som en del av en signalvei åpnes kalsiumkanaler i de nevnte membraner og man får en rask stigning i kalsiumkonsentrasjonen i cytosol med tilhørende svingninger (oscillasjoner) i konsentrasjonen. Denne endring i kalsiumkonsentrasjon sammen med det kalsiumbindende proteinet kalmodulin deltar i signaloverføring. Binding av kalsium til kalmodulin gir konformasjonsendringer i proteinet som fører til aktivering av kalsium-kalmodulinavhengige protein kinaser.  I muskler og muskelkontraksjon. deltar protein kinase b, økt [Ca2+] fra åpning av kalsiumkanaler i sarkoplasma samt troponin. Flere enzymer blir regulert av kalsium-kalmodulin: glutamat dekarboksylase som omdanner glutamat til gamma-aminosmørsyre (GABA) , cAMP fosfodiesterase som bryter ned cAMP, NO syntase som lager NO fra arginin, NAD-kinase som lager NADP+, fosfatidylinositol-3-kinase m.fl.). [Ca2+]  deltar også i eksocytose og sammenkobling av kjønnsceller.

Tilbake til hovedside

Publisert 4. feb. 2011 10:48 - Sist endret 5. mai 2020 10:21