Halm

Visne rester av stengler og blad etter høsting av korn med selvgående skurtresker. Kornhalm innsamlet i form av halmballer kan etter tilsetting av ammoniakk (giftig, og etsende), lut (etsende) eller urea,  og innpakking i plast eller dyppluting bli brukt til dyrefor (halmluting). Tidligere ble halmen kuttet opp til hakkels i hakkelsmaskin, og opbløtt brukt direkte til dyrefor eller som tørt strø i fjøset.  Halm er relativt resistent mot råte og har flere anvendelsesområder. Tidligere ble halmen brent på åkrene om høsten, halmbrenning. 

Halm består vesentlig av cellulose, hemicellulose, og lignin . Ved nedpløying av halm om høsten gir den jordforbedring og tilførsel av organisk materiale til jorden, men samtidig blir jorda utsatt for avrenning av mineralnæring og erosjon. For å hindre dette kan kornbonden så og nedharve om høsten  høsthvete eller høstrug direkte i halmstubben uten å pløye, "no-till farming". Eller så vårsorter om våren. Denne dyrkningsformen kombinert med nitrogenfikserende kløver i bunnvegetasjonen i åkeren gir mindre utarming av jorda, mer tørkeresistens, redusert gjødselforbruk, redusert drivstoffforbruk, mer variert mikrofauna og mindre jordpakking.Ulempen de første årene med denne dyrkningsformen er avrenning fra sjokknedbør, hvor det tar tid innen jorden utvikler naturlige dreneringskanaler for vannet. Imidlertid, alle dyrkningsteknikker har noen begrensninger.

Halm kan bli brukt til biobrensel, som taktekkingsmateriale, isolasjonsmateriale i bygninger, blandet med leire som byggemateriale, biobrensel, og juledekorasjoner (halmhest). Planterester etter høsting av frø fra kløver eller gras gir frøhalm. Halm brukt til stråhatter. Halm brukt til isolasjon av vegger og gulv. Sengehalm i gamle dager. Byggemateriale blandet med leire i form av byggeblokker. Halmtak eller stråtak. Tørket og presset til biobriketter for brenning. Halm til produksjon av bioetanol.

Luting av tørr lite værskadd halm samlet via halmballepresse (rundballer, firkantballer) brukt som dyreefor. Som lut brukes natriumlut (NaOH, kaustisk soda, etsende), eventuelt tilsatt urea, men som kan danne ammoniakk (NH3) som er giftig. Ved høy pH (pKa = ca. 9.2) som i luten vil ammonium fra nedbrytning av urea bli omdannet til flyktig giftig  ammoniakk. Imidlertid kan halm brukt som dyrefor bidra til spredning av kornugras som hønsehirse (Echinochloa  crus-galli) og floghavre (Avena fatua). 

I tidligere tider ble kornet samlet i nek bundet med selvbindergarn i med selvbindermaskin hengende etter en traktor, tørket og deretter tresket på låven via treskemaskiner som ble kjørt fra gård til gård.

Halm

Halm og halmstubb etter tresking av korn.

Halmbukk

Halmbukk (julebukk) i tilknytning til korn og grøde,  eldre fruktbarhetskult og juletradisjon. Tors bukker Tanngnost og Tanngnismer. Overført betydning "gå julebukk".

Tilbake til hovedside

Publisert 13. juli 2017 12:48 - Sist endret 13. nov. 2019 10:17