Lewis syre

Lewis syre, lewissyre - Et stoff som har ledig orbital og kan motta et elektronpar og danne en kovalent binding. Lewis basen avgir et elektronpar. En Lewisbase (nukleofil) er et stoff som har fylte orbitaler med et elektronpar. Lewissyren er en elektrofil.  

Navn etter den amerikanske kjemikeren Gilbert N Lewis (1875-1946. Jfr. Brønsted-Lowry syre-baseteori

En Lewisbase er en elektronpardonor. Mange ioner virker som en Lewissyre og elektronparakseptor. Eksempler på anion-ligander er klorid (Cl-), sulfid (S2-), NO- (·NO , ·N=O), cyanid (CN-), hydroksylion (OH-), tiocyanat (SCN-) og tiosulfat (S2O32-).

Eksempler på nøytrale ligander er H2O og ammoniakk (NH3).

Vann med to ledige elektroner på oksygen som kan avgis er en Lewis base og blir til  et hydroniumion (H3O+). Et proton (H+) er en Lewis syre.

Ammonium (NH4+) og H3O+ er eksempler på Lewissyrer.

Metallisk jod (I2) er en Lewissyre som i reaksjon med jodid (I-)  hvor det dannes trijodidanion (I3-) i en jod-kaliumjodidløsning for å påvise stivelse. Jod (I2) løser seg ikke i vann før man har tilsatt kaliumjodid. Ikke varm opp en løsning med jod (I2) i vann i forsøk på å løse det. Da fordamper jod og du blir forgiftet. Tilsett istedet kaliumjodid og det løser seg.   

Tilbake til hovedside

Publisert 4. feb. 2011 10:33 - Sist endret 28. juni 2022 11:38