Restaureringsøkologi

Restaureringsøkologi (restaureringsbiologi, "restoration ecology") er en tverrfaglig disiplin som omfatter bevaringsbiologi, landskapsøkologi og tradisjonell anvendt økologi, og har som formål å tilbakeføre menneskeskapte endring av naturmiljøer, habitater og økosystemer tilbake til sin opprinnelige form det hadde før menneskelig påvirkning.

Restaurering av myrer ved å tette igjen gamle grøfter. Tilbakeføre vann og vassdrag til en form før vassdragsregulering. Åpne bekker som er lagt i rør. Gjendanne dammer som er fylt igjen. Hindre gjengroing av beitemark og kulturlandskap. Bringe kulturskog tilbake til naturskog og urskog.  Regenerere naturlig fertilitet i jord. Revegetering hvor gressplener omdannes tilbake til blomstereng. Fjerne introduserte arter (e.g. lupiner, sitkagran) og tilbakeføre den opprinnelige vegetasjonen med stedegne arter. Lage korridorer mellom fragmenterte habitater hvor arter kan bevege seg. Øke den genetiske variasjonen i populasjoner som er truet av homozygoti og innavlsdepresjon. 

Tilbake til hovedside

Publisert 21. jan. 2021 09:46 - Sist endret 21. jan. 2021 09:46