Vanndamp

Vanndamp - Vann i gassform en av de mulige tilstandsformene ved siden av væske og fast form (is). Vanndamp er en usynlig gass med varierende konsentrasjon i atmosfæren. Et fasediagram angir i hvilke trykk og temperaturområder som de forskjellige fasene av vann, (is, vann og vanndamp) er stabile. Ved trippelpunktet (0.01 oC og trykk 610 Pa) befinner alle fasene seg i likevekt med hverandre. Ved det kritiske punkt (374 oC og trykk 22.3 MPa) er det ikke lenger noen fasegrense mellom vanndamp og flytende vann. Vann går fra væskefase til gassfase ved fordampning og fra fast fase (is) til gassfase ved sublimasjon. Vanndamp har et partialtrykk på linje med andre gasser. Metningsvanndamptrykket, angitt som e0, varierer med temperaturen. Vanndamptrykk mindre enn e0 angis som e. Forholdet mellom vanndamptrykk og metningsvanndamptrykket angir relativ fuktighet (rF):

relativ fuktighet

Absolutt fuktighet angis som molbrøken av vanndamp i luft (wL):

Absolutt fuktighet

hvor P er lufttrykket, nw er antall mol vann i lufta, N er totalt antall mol gass. Molbrøken får enheten Pa×kPa-1 og er derved dimensjonsløs. I motsetning til vanndampkonsentrasjonen er vanndamppartialtrykket temperaturuavhengig. Vanndampkonsentrasjonen er gitt ved:

Vanndampkonsentrasjon

hvor rw er mengden vann angitt som g×m-3, e er vanndamptrykket i Pa, M er molmassen for vann (18 g×mol-1), T er absolutt temperatur og R er gasskonstanten.

Vanndamptrykkdeficit (VPD) anngitt som trykk (Pa) er forskjellen mellom metningsvanndamptrykket og vanndamptrykket ved den aktuelle temperatur:

VPD

Mengden vann i lufta kan måles med et hårhygrometer, med et psykrometer eller et duggpunkthygrometer.

Duggpunkttemperatur er den temperatur hvor lufta er mettet med vanndamp slik at vanndamp kondenseres som dugg. Måler man temperaturen i luft med et tørt termometer får man tørt termometertemperatur. Måler man temperaturen med et fuktig termometer hvor lufta sirkulerer rundt får man fuktig termometertemperatur. Ut fra en psykrometertabell kan luftfuktigheten beregnes ut fra forskjellen i temperatur mellom et vått og tørt termometer.

Vanndamptrykket i luften kan måles med et psykrometer, hygrometer eller et duggpunkthygrometer.

Duggpunkthygrometer

Tilbake til hovedside

Publisert 4. feb. 2011 10:56 - Sist endret 29. jan. 2019 11:57