Vekstkurver

Mange responskurver i biologi gir økende respons ved lave verdier, men flater av ved høyere verdier og når en metning. Innen økonomi kalles disse lov om minskende merutbytte. Innen landbruk Liebigs minimumslov, hvor man har en begrensende faktor. Disse kurvene kan beskrives av matematiske ligninger.

Det er mange typer vekstkurver. De kan beskrive eksponentiell vekst, logistisk vekst eller være funksjonelle responskurver

Logistisk vekst

Den logistiske vekstligningen (Verhulstkurven) er den differensialligning som angir forandring i antall over tid (dN/dt) med veksthastighet r og bærekapasitet K

\(\displaystyle \frac{dN}{dt}= rN \left(1-\frac{N}{K}\right)\)

Logistisk vekst

Logistisk vekstkurve med veksthastighet r= 0.1 (10%) ved forskjellige initialverdier og med bærekapasitet K=500. Differensialligning løst i lsoda i pakken deSolve i R. 

Logistisk vekst endring i veksthastighet

Endring i veksthastighet som funksjon av tid dN/dt som funksjon av populasjonsstørrelsen N  ved logistisk vekst med veksthastighet r=0.1, bærekapasitet K= 500, og initialverdi N= 1. Veksten øker inntil halvparten av metning og synker deretter tilbake til null. Hvis man skal høste av en populasjonen gjør man det ved halvparten av populasjonstallet.

Per capita vekstrate ogistisk vekst

Per capita vekstrate for logistisk vekst med veksthastighet r=0.1, bærekapasitet K= 500, som funksjon av populasjonsstørrelsen N, startverdi N= 1.

Den relative vekstraten eller per capita vekstrate er:

\(\displaystyle \frac{1}{N}\frac{dN}{dt}= r\)

Per capita vekstrate er størst når N er nær 0 og nærmer seg K når N øker. For eksponentiell vekst blir per capita vekstrate en horisontal linje, dvs. den er uavhengig av populasjonsstørrelsen.

Logistisk vekst

Logistisk vekst med startverdi N= 1, bærekapasitet K= 500 ved forskjellige veksthastigheter (r).

Eksponentiell vekst

Under naturlige betingelser kan ikke eksponentiell vekst (Malthuskurven) fortsette over lang tid grunnet en eller flere begrensende faktorer. Imidlertid har vekstkurvene for eksponentiell vekst en skremmende utvikling, de starter ganske forsiktig, men så, etter en tid øker veksten dramatisk. Hvis det ikke er begrensende faktorer tilstede så vil veksten kunne være eksponentiell i en startperiode, ofte etter først en lagperiode. For eksempel vil bakterier i en næringsløsning kunne ha eksponentiell vekst. En virusinfeksjon kan i starten kunne spre seg eksponentielt. 

Vi ønsker å prediktere den fremtidige populasjonen Nt+1 fra den nåværende populasjonen Nt. Ved tid t=0 har vi startpunkt med populasjonen N0. Populasjonen påvirkes av antall barn (avkom) B, antall døde D, antall immigrert (I) og emigrert (E).

\(\displaystyle N_ {t+1}= N_t+ B - D+I -E\)

Endringen i populasjonen blir:

\(\displaystyle \Delta N = N_{t+1}- N_t= B - D + I - E\)

Hvis vi har en lukket populasjonen kan vi se bort fra immigrasjon og emigrasjon, og vi velger å gjøre dette i vårt eksempel.

Med uendelig små tidstrinn får vi en kontinuerlig vekstrate dN/dt uttrykt som en differensialligning, med fødselsrate B og dødsrate D:

\(\displaystyle \frac{dN}{dt}= B-D\)

Fødsels- og dødsraten vil imidlertid avhenge av størrelsen på populasjonen, og vi kan i stedet uttrykke per capita fødselsrate b, som er antall fødsler per individ (per capita) og tidsenhet. På samme måte per capita dødsrate d, antall døde per capita( per individ) og tidsenhet, enholdsvis  B=b∙N og D=d∙N. Hvis b og d er konstant har vi en tetthetsuavhengig modell, dvs. per capita fødsels- og dødsrate blir ikke påvirket av tettheten til populasjonen, noe som ikke stemmer med virkeligheten. Vekstraten r=b-d kalles også Malthus-parameter, oppkalt etter Reverend Thomas Robert Malthus (1766-1834). Hvis r=0.2 vil det si veksthastighet 20%.

\(\displaystyle \frac{dN}{dt}= (b-d)N= rN\)

Eksponentiell vekst for en populasjon med organismer kan beskrives som en første ordens differensialligning.

Vekstraten for en populasjon kan beskrives som endring i antall individer (biomasse) N over tiden t  dN/dt. N(t) er antall individer ved tid t og N(0) er antall individer  ved t=0.

\(\displaystyle \frac{1}{N}\frac{dN}{dt}= r\)

Denne kalles også per capita vekstrate. Dette er det samme som:

\(\displaystyle \frac{dN}{dt}= rN\)

kalles også Malthusligningen, og er en første orden lineær (proporsjonal med N) og ordinær (ingen partiellderiverte) differensialligning.

Vi kan finne en analytisk løsning av differensialligningen ved integrering og som blir:

\(\displaystyle N= N_0 e^{rt}\)

Populasjonen øker i størrelse hvis b>d og minsker i størrelse hvis b<d. Dette er differensialligningen for eksponentiell vekst.

I lineær form blir denne med ln som naturlige logaritmer:

\(\displaystyle \ln N_t= \ln N_0 + rt\)

For eksponentiell vekst kan vi beregne doblingstiden, det vil si når individantallet har økt til det dobbelte:

\(\displaystyle 2N_0= N_0 e^{rt}\)

Vi forkorter vekk N0 og tar logaritmen på begge sider av likhetstegnet og finner doblingstiden:

\(\displaystyle t_{\text{doblingstid}}= \frac{\ln 2}{r}\)

I en differensialligning må man alltid kontrollere at måleenhetene på hver side av likhetstegnet blir det samme.

For en diskret differensligning øker eller minsker populasjonen ved en konstant diskret vekstfaktor rd. Hvis rd=0.1 årlig vekstrate øker populsjonen med 10% hvert år.

I en diskret tidsmodell endrer antall individer seg med tiden t:

\(\displaystyle N_{t+1}=\lambda N_t=(1+r_d)N_t= N_t + r_dN_t\)

Økningen i populasjonen Nt+1 er lik den forrige populasjonen Nt pluss en økning rdNt. Hvis rd=0.1 blir λ=1.1.

Endelig økningsrate lamda (λ) har alltid positiv verdi, og er uten benevning (dimensjonsløst tall):

\(\displaystyle \lambda = 1 + r_d \;\;\;\;\;\; \lambda= \frac{N_{t+1}}{N_t}\)

Vi kan se på hvordan populasjonen øker fra et år N1 til det neste N2:

\(\displaystyle N_2= \lambda N_1= \lambda(\lambda N_0)= \lambda^2 N_0\)

Mer generelt uttrykt som rekurrensformelen for vekst:

\(\displaystyle N_t = \lambda ^tN_0\)

Hvis vi går tilbake og ser på den kontinuerlige modellen:

\(\displaystyle N_t= N_0 e^{rt}\)

så betyr dette at hvis vi beveger oss med uendelig små tidstrinn så blir:

\(\displaystyle e^r = \lambda\;\;\implies\;\;\; r= \ln \lambda\)

Hvis r>0 så blir λ>0, og er r=1 → λ=1 og hvis r<1 → 0<λ<1

Eksponentiell vekst

Eksponentiall vekst med r=0.1 og forskjellige initialverdier for N(0) (1-10).

Eksponentiell vekst

Eksponentiell vekst med startverdi N(0)= 1 og forskjellige veksthastigheter.

Modellene over er deterministiske modeller, dvs. resultatet er gitt verdiene vi putter inn i modellen, og det er ingen tilfeldigheter eller variasjon lagt inn i modellen. Mer i overenstemmelse med naturen er stokastiske modeller, hvor populasjonen varierer med demografi og en rekke miljøparametre. Vi kan ha stokastiske differensligninger og stokastiske differensialligninger.

Stokastisk støy S(t), som følger en statistisk fordeling, gir svingninger omkring gjennomsnittsverdier.

Blackmankurver

De enkleste er Blackman-kurver:

\(\displaystyle f(x)= \frac{x}{1+x}\)

hvor y-verdien er normalisert og dimensjonsløs respons fra [0,1] og er uttrykk for et ratio P/Pmax.

Vi kan sammenligne med:

\(\displaystyle f(x)= 1-e^{-x}\)

Begge disse kurvene har initielt samme stigning og når assymptotisk samme metningsnivå, men på litt forskjellig måte.

Blackmankurve vekst

Michaelis-Menten kurve

Michaelis-Menten kurve beskriver en type enzymreaksjoner innen enzymkinetikk.

\(\displaystyle f(x)= \frac{ax}{b+x}\)

Vekstkurve Michaelis-Menten

Michaelis-Menten vekstkurve for a=6 (Vmax)og b=0.2 tilsvarende Km-verdi.

”Indtil 1910 var det kanske en opgave at ”åpne fjeldet”. I dag gjælder det tvertimot å lukke det lille som er igjen. De aller siste reserver. Ikke for virkelige venner. Men for alt som heter ingeniører og restaurantforbund.

 

… ingen tilstand kan hjælpe et menneske eller et folk til ”lykken” som ikke har evnen i sig selv. Den som bestandig kaster vrak på det nærværende for å halse efter det vordende, han vil aldrig nå frem.

 

de ufødte vil alltid være i flertall. Summen av de fødte og de ufødte vil altid være uendelig, uansett hvor mange som fødes”.

Fra samtale med Jørgen i ”Farvel Norge” i Peter Wessel Zapffe: Barske glæder. Gyldendal Norsk Forlag 1974.

Tilbake til hovedside

 

Publisert 14. mai 2020 06:49 - Sist endret 15. mai 2020 12:55