Buffer

Buffer - En løsning av syre (HA) og base (A-1) som gir liten endring i pH når sterke syrer og baser tilføres.

Enhver syre-basereaksjon kan skrives på formen

Bufferlikevekt

En buffer buffrer best ved pH rundt sin pKa-verdi(er). En svak syre har høy affinitet til sitt proton og dissosierer bare delvis, mens en sterk syre har liten affinitet til sitt proton og dissosierer mer eller mindre fullstendig. Syrestyrken, om det er en sterk eller svak syre, bestemmes ut fra dissosiasjonskonstanten Ka, og ikke konsentrasjonen. Dissosiasjonskonstanten er gitt ved:

Dissosiasjonskonstant

Ved å regne om dette uttrykket ved å føre inn negative logaritmer blir uttrykket Henderson-Hasselbalch-ligningen:

Henderson-Hasselbalch

Når halvparten av molekylene er i dissosiert form er pH lik pKa-verdien. Istedet for H+ er det egentlig H3O+ det er tale om. Bronsted-Lowry teorien beskriver syrer som protondonorer (proton-avgiver) og baser som protonakseptorer (proton- mottaker). En buffer hindrer pH i å variere for mye når protoner frigjøres eler tas opp i en reaksjon. Enhver svak syre eller base kan virke som buffer. En buffer har størst bufferkapasitet nær pKa-verdien.

Publisert 4. feb. 2011 10:12 - Sist endret 4. feb. 2011 10:12