Hydrolyse

Hydrolyse (gr. hydor - vann; lysis - å løsne) - Spalting av et komplekst molekyl til enklere bestanddeler ved å tilføre (addere) vann (hydrolyse av en kjemisk binding). Splitting av et molekyl i to deler ved å tilføre H+ og OH- som kommer fra vann. Kan utføres av en gruppe enzymer kalt hydrolaser, som bruker vann til å bryte kjemiske bindinger i et molekyl, og det dannes to mindre molekyler.

For eksempel vann som bryter den kjemiske bindingen mellom to deler av et molekyl A-B:

\(A-B + H_2O \;\; \overrightarrow {hydrolase}\;A-OH + B-H\)

Eksempler på hydrolaser er glykosidaser (bryter bindingen mellom et sukker og resten av molekylet), fosfataser (fjerner fosfatgrupper fra et molekyl), esteraser (bryter en esterbinding. I overføring av nerveimpulser og muskelkontraksjon spiller enzymet acetylkolinesterase en fundamental rolle),  og peptidaser (bryter peptidbindinger i proteiner og peptider). Lipase er en esterase som bryter bindingen mellom glycerol og fettsyrer i fett. Protein fosfataser er enzymer som hydrolyttisk fjerner en fosfatgruppe fra en aminosyre i et protein. Nukleotidaser er enzymer som hydrolyserer nukleotider slik at det dannes et nukleosid og et fosfation. Flere fosfataser virker i glukoneogenesen slik som glukose-6-fosfat fosfatase og fruktose-1,6-bisfosfat fosfatase. 

Tilbake til hovedside

Publisert 4. feb. 2011 10:25 - Sist endret 26. feb. 2020 12:48