Om fakultetet

Det matematisk-naturvitskaplege fakultet har ein lang og stolt tradisjon innan forsking og undervising i dei klassiske realfaglege disiplinane. Fakultetet si verksemd dekkjer også eit breitt spekter av tverrfagleg forsking og ligg i front i Europa på fleire område.

Tal og fakta

  • Om lag 6000 studentar
  • Om lag 800 doktorgradskandidatar
  • Om lag 1100 vitskaplege tilsette
  • Om lag 450 teknisk/administrativt tilsette

Kontakt oss

Fakultetsadministrasjonen
Det matematisk-naturvitskaplege fakultet
Universitetet i Oslo
Postboks 1032 Blindern
N-0315 OSLO

Tlf: (47) 22 85 52 00
E-post: postmottak@mn.uio.no

Likestilling

MN-fakultetet skal legge til rette for at den enkelte medarbeidar og student – uavhengig av kjønn – skal kunne utvikle sin faglege kompetanse i eit stimulerande arbeids- og læringsmiljø.

Helse, miljø og sikkerheit ved MN

Samarbeid med fakultetet