Fosfatase

Fosfatase er et enzym som fjerner en fosfatgruppe fra et substrat ved hydrolyse, en type hydrolaser. Protein fosfataser er en gruppe fosfataser som fjerner fosfat fra fosforylerte proteiner. Fosforylering av proteiner er katalysert av enzymer kalt protein kinaser overfører en fosfatgruppe fra ATP til vanligvis er det aminosyrene serin, threonin eller tyrosin, alle har en ledig hydroksylgruppe,  som kan bli fosforylert.

Nukleotidaser er en gruppe fosfataser som hydrolyserer nukleotider slik at det blir dannet nukleosider og fosfat. Nukleotidasene spiller en viktig rolle i å opprettholde balansen mellom  nukleotider og nukleosider i cellene. Fosfataser har også en funksjon i energimetabolismen og glukoneogenesen. I tillegg til de nevnte er sure fosfataser med optimum ved lav pH, alkaliske fosfataser som har størst aktivitet ved høyere pH, samt fosfotransferaser som overfører fosfat mellom molekyler.. Planterøtter kan skille ut fosfataser for å øke opptaket av fosfor i plantene. Fosfataser og kinaser i koblingen til uorganisk fosfat viser hvor tett og intimt (støkiometri) mineralnæringsstoffene nitrogen (N), fosfat (P), sovel (S) og de andre er koblet til karbonmetabolismen (C) i levende organismer.

Fosforylering av proteiner via protein kinaser og defosforylering via protein fosfataser spiller en fundamental rolle i signaloverføringer og styring og kontroll av metabolismen i eukaryote celler, bl.a. regulering av celledelingen i cellesyklus,  organisering av cytoskjelettet i celler, samt posttranslasjonsregulering av proteiner.   Proteinfosfataser er delt inn i hovedgrupper: fosfoprotein fosfatase, hvorav noen er avhengig av mangan (Mn2+) eller magnesium (Mg2+) , protein tyrosin fosfataser, og protein aspartat fosfataser.

Tilbake til hovedside

Publisert 4. feb. 2011 10:20 - Sist endret 10. jan. 2019 11:04