GTP

Guanosin-5'-trifosfat er et purin festet til sukkeret ribose med tre fosfatgrupper. GTP spiller en viktig rolle i regulering av metabolismen via G-proteiner hvor GTP blir omdannet til guanosindifosfat (GDP) katalysert av GTPase. GTP kan bli omdannet til syklisk GMP (cGMP).

GTP (guanosin-5’-trifosfat)  er et guanosin nukleosid bestående av guanin (G) festet til ribofuranosesukkeret ribose (et karbohydrat) i en β-N-glykosidbinding og som har festet tre fosfatmolekyler (trifosfat) til ribose. Guanosinnukleosid fosforylert med ett fosfatmolekyl gir guanosin monofosfat (GMP).

To fosfatmolekyler gir guanosin difosfat (GDP), og tre fosfatmolekyler i guanosin trifosfat. GTP kan brukes som energikilde tilsvarende adenosin trifosfat (ATP). GTP deltar i signaloverføring i cellene i G-proteiner hvor GTP blir omdannet til GTP katalysert av enzymet GTPase.

Syklisk GMP (cGMP)

Guanosintrifosfat (GTP) kan også blir omdannet til syklisk guanosinmonofosfat (cGMP) og pyrofosfat (PPi) katalysert av guanylat syklase:

GTP → cGMP + PPi

Syklisk GMP (cGMP) inngår signalveier med G-proteiner i samvirke med intracellulær konsentrasjon av kalsium (Ca2+). Høy konsentrasjon av kalsium i cytosol kan aktivere guanylat syklase som igjen kan påvirke  cGMP-styrte ionekanaler.

Syklisk GMP kan overføre signaler fra peptidhormoner eller nitrogenmonoksid (NO). Syklisk GMP kan gi avslapning i glatt musklatur og vasodilatering i blodårer. Syklisk GMP-avhengig protein kinase  blir aktivert av cGMP og fosforylerer proteiner blant annet myosin fosfatase (myosin lettkjedefosfatase), fosfolipase C, inositoltrifosfat (IP3)-reseptor, samt transformerende protein RhoA som er en liten GTPase i Rho-familien.

Syklisk GMP blir nedbrutt av enzymet syklisk nukleotid fosfodiesterase som bryter fosfodiesterbindingen i både cGMP og syklisk ADP (cADP). For syklisk GMP fosfodiesterase blir det dannet guanosin monofosfat:

3’-5’-cGMP → 5’-GMP

Tilbake til hovedside

Publisert 13. apr. 2018 08:19 - Sist endret 20. nov. 2021 10:17