CO2-kompensasjonspunkt

CO2-kompensasjonspunkt - Den konsentrasjon av karbondioksid som blir igjen rundt en plante i lys i en lukket beholder når netto fotosyntesen blir like stor som respirasjonen. For C3- planter er CO2-kompensasjonspunktet ca. 30 - 50 ppm (=50 mmol CO2 mol-1). For C4-planter er kompensasjonspunktet ca. 0 - 5 ppm CO2. Forskjellen i CO2-kompensasjonspunkt skyldes fotorespirasjon hos C3-planter og tilsynelatende ikke fotorespirasjon hos C4-planter som skyldes det effektive enzymet fosfoenolpyruvat karboksylase. CO2-kompensasjonspunktet blir hos CAM-planter ca. 5 ppm (NB i mørke). Må ikke forveksles med lyskompensasjonspunkt.

For C4-planter er kompensasjonspunktet ca. 0 - 5 ppm. Forskjellen i CO2-kompensasjonspunkt skyldes fotorespirasjon hos C3-planter og tilsynelatende ikke fotorespirasjon hos C4-planter som skyldes det effektive enzymet fosfoenolpyruvat karboksylase. CO2-kompensasjonspunktet blir hos CAM-planter ca. 5 ppm (NB i mørke). Må ikke forveksles med lyskompensasjonspunkt.

CO2-kompensasjonspunkt

Fotosyntesen som funksjon av CO2-konsentrasjon

CO2 metningskurve er en figur som viser sammenhengen mellom fotosyntese og partialtrykket til CO2 i intercellularrommene i bladet (ci).  Ved CO2 kompensasjonspunktet er det balanse mellom fotosyntese og cellerespirasjon, inkludert fotorespirasjon. CO2 kompensasjonspunktet hos C3 planter er ca. 100 ppm CO2 (10Pa), og hos C4-planter er CO2 kompensasjonspunktet ca 5 ppm CO2 , og forskjellen skyldes forskjellig fotorespirasjon hos C3- og C4 planter. Ved lav til middels konsentrasjon av CO2 er fotosyntesen begrenset av karboksyleringskapasiteten til rubisko. Ved høy konsentrasjon av CO2 er fotosyntesen begrenset av kapasiteten Calvinsyklus har til å regenerere CO2-akseptoren ribulose-1,5-bisfosfat som er avhengig av elektrontransporten. Ved økende konsentrasjon av CO2 i intercellularrommene aktiveres fotosyntesen over et bredt konsentrasjonsintervall. Når konsentrasjonen av CO2 øker blir det økt karboksylaseaktivitet i rubisko sammenlignet med oksygenaseaktivitet. Ved høy konsentrasjon av  CO2 er det nok CO2 ved karbosyleringssetet, og fotosyntesen er begrenset av elektrontransport og hastigheten på biokjemiske reaksjoner. Ved ambient konsentrasjon av CO2 (ca. 380 ppm, 30 Pa CO2) er fotosyntesen begrenset av rubisko hos C3 planter. C3-planter er mer evolusjonært opprinnelige enn C4-plantene. C4-plantene utviklet seg for 10-15 millioner år siden hvor det var varmt på deler av Jorden, men hvor store mengder CO2 var bundet i is fra istider.  Konsentrasjonen av CO2 ved karboksyleringssetet i C4-planter er mettet med CO2 ,  og C4-planter trenger mindre rubisko enn C3-planter. Generelt er C4-plantene tilpasset lav konsentrasjon av CO2 , høy lysintensitet og lite nitrogen i jorda.

CO2 diffunderer inn i bladene gjennom spalteåpningene påvirket av konduktansen i væskefase (mesofyllkonduktanse), intercellularrom, spalteåpninger (stomatakonduktanse), og grenselag (grenselagkonduktanse). Kan også presenteres som den inverse resistanse i stedet for konduktanse. Grenselagsresistansen minsker med bladstørrelse og vindhastighet. Mindre blad har mindre grenselagsresistanse.

Tilbake til hovedside

Publisert 4. feb. 2011 10:13 - Sist endret 24. apr. 2019 12:10