Flokk

Flokk er innen biologi en samling med individer av en art.  Flokken kan være mer eller mindre strukturert og organisert. En flokk kan vise flokkatferd (gruppeatferd) som gir beskyttelse mot en predator (rovdyr) eller inntrenger.

Artsflokk er en del av et artskompleks

Fugleflokk (flamingoer, gåseflokk, meiseflokk om vinteren). Noen fugleflokker er på trekk eller under parringsritualer (orrfugl, traner).  Rødnebbet quelea  (rødnebbet veverfugl, Quelea quelea) er frøspisere i store flokker  itørt buskklima i Nord-Afrika.  En flokk gjess på trekk kan organiseres i en V-form som er energimessig aerodynamisk gunstig.  Saueflokk. Ulveflokkhvor alfahunnen og alfahannen har reproduksjonsrettighetene i flokken.  Reinsflokk. Elefantflokk. Flokker med sebra og gnu på savanner osv. hvor det skjer herming av atferd (mimetisk evolusjonsteori) i flokken . En flokk kan danne en ring som beskyttelse mot en angriper e.g. moskusflokk eller kuflokk. Flokk eller enkeltindivid kan patruljere territoriegrenser.

Stim er en flokk med fisk (fiskestim). Migrasjon og gytevandring hos atlanterhavslaks kan gi ansamling av hannlaks som konkurrerer om å befrukte egg som  hunnlaksen gyter.

Bøling er en flokk med kyr.

En sverm er en flokk med insekter (bisverm, vndregresshoppesverm, svevemyggsverm (Chaoboridae), maursverm, bisverm). Sverming i parringsperioden hos insekter.

Klynge er en flokk eller samling med planter. Treklynge. Klyngeanalyse innen statistikk hvor objekter samles i grupper eller klynger bestemt ut fra visse kriterier.  

Hop er en samling av objekter brukt om en samling av sporer (sporehop) hos bregner dekket av et slør. Innen astronomi galaksehop eller stjernehop.

Svermeintelligens  

Svermeintelligens er en desentralisert kontrollert og kollektiv samhandling foretatt av enkeltindividene i en sverm eller flokk. Flokken har mange like individer. Hvert individ står i lokal interaksjon med de nærmeste individene i flokken, Enkeltindividene styrer etter enkle atferdsregler,  hvert individ bruker lokal informasjon fra sine nærmeste medindivider. Svermeintelligensen kan resultere i selvorganisering,  og høyer grad av orden, gruppeatferd og synkrone bevegelser som i en stærflokk over Roma eller en sildestim i havet. Svermeintelligensen er basert på herming (mimese) og gir beskyttelse mot predatorer.  

Maur i søking etter mat er også en form for svermeintelligens, men resulterer ikke i synkron atferd bortsett fra langs feromonmerkete stider i terrenget.

Flokkatferd

I en flokk med pattedyr er det ofte en sosial struktur, rang, hierarki, status og hakkeorden hvor en alfahann eller alfahunn kan være leder for flokken, Hos elefanter og hyener kan det være flere hanner i flokken (oligarki) sammen med hunner og unger, men hvor det kan være en hunnelefant eller hunnhyene som leder flokken.  En hunn (dronning) er leder av flokken av veps eller bier. Dannelse av en flokk gir bedre beskyttelse mot predatorer. Flokkdannelse i parringsperioden hvor hanner og hunner finner hverandre i seksuell reproduksjon. 

Synkron bevegelse av hvert enkelt individ i en fiskestim eller fugleflokk hvor hvert individ beveger og forholder seg til  sine aller nærmeste, men som isum gir en selvorganisering av en større enhet. 

Flokkatferd hos mennesker

Flokkatferd hos mennesker hvis noe truer, eller som en kulturell, politisk eller religiøs flokk. Ofte er det en leder i flokken organisert hierarkisk.  "Saueflokk" brukt negativt om en flokk mennesker hvor det tilsynelatende ikke finnes fornuft eller skjer logisk tenkning, kun irrasjonelle handlinger. Flokken kan gi flokktilhørighet og stedtilhørighet. 

Hos mennesket kan alle reprodusere seg hele året, ingen brunsttid. Flokken liker ikke nepotisme, dynastier og mafia. Er for arbeids- og ressursdeling og samarbeid, men noen ganger skurrer det. Flokkatferd og mobbing hvor en flokkleder omgitt av en liten klan styrer den underdanige flokken angriper, plager og piner et mobbeoffer. Mobbingen kan være avansert, utspekulert og perfid. Redselen for å bli forvist fra flokken kan gjøre at flokkmedlemmene ikke tør å motsi lederen og lederklanen. Jenter kan utføre avansert mobbing med utestengelse av offeret. Et barn eller ungdom som mobbeoffer kan få en usedvanlig dårlig start og være merket for resten av livet. 

Menneskeflokk

Enkeltindividene klarer ikke å forholde seg til Den store flokken (menneskeheten), 7.9 milliarder i 2021 (7900 millioner). Nasjonsflokken er det mulig til en viss grad å identifisere seg med. Har felles språk, historie og kultur styrt av en mer eller mindre karismatisk lederskikkelse. Av en eller annen grunn er det en forbausende toleranse for å godta at det finnes materielle, økonomiske og sosiale forskjeller mellom familier innen nasjonsflokken. Hvorfor hyller man i en kollektiv rus, vifter med flagg og godtar at diktatorer, keiser- eller kongefamilier med kultstatus og enorm rikdom, mens andre ikke har «nåla i veggen». I et samfunn basert på likhet og like muligheter, sosialdemokratiet, så er det absurd at man kan arve stillinger som konge, dronning, prins  og prinsesse.   Finnes det en egen underdanighetsatferd som gjør at man godtar klassehierarkiet ? 

 I søskenflokk, familieflokk, arbeidsplassflokk og venneflokk er det lettere å finne tilhørighet. I en flokk er det et sosialt hierarki fra øverst til nederst, og de fleste godtar sin plass. Noen vil alltid føle at de ikke hører til flokken og har eksistensiell ensomhet. En grunnleggende følelse hos menneske er behov for anerkjennelse, bli sett og forstått av de andre. Innen en flokk kan det bli dannet koalisjoner. Subtil inndeling i grupper med gruppelojalitet.

Grupper og grupperettigheter

I en nasjon med demokratisk styresett danner det seg lett grupper av individer med felles interesser. Disse forsøker å skaffe seg grupperettigheter som går på bekostning av enkeltindivider og fellesskapet i samfunnet. I noen tilfeller er lojaliteten innad i gruppen større enn lojaliteten til fellesskapet. Gruppene kan danne egne pressgrupper som forsøker å påvirke samfunnsutviklingen i en retning som kommer dem selv til gode. Dette kan også skje i allianse med firmaer som lever av å være påvirkere.  I stedet for å være enkeltindivider resulterer gruppeorganisering behov for grupperepresentasjon i styrende organer.  Man kan få greupperepresentater som er «ute etter å mele egen kake». Disse behøver nødvendigvis ikke være de best kvalifiserte til å utføre arbeid i en samfunnsgod utvikling. Slike  pressgrupper kan være basert på kjønn, alder, økonomi, sosial status, yrkesgruppe, etnisk opprinnelse, religion, sykdomslidelse o.l..

Flokkimmunitet

Flokkimmunitet hvor et tilstrekkelig antall individer er immune mot patogene (sykdomsfremkallende) virus eller bakterier, og således hindrer videre spredning av patogenet. Immuniteten skyldes antistoffer, T-celleimmunitet, samt generelt forsvar mot patogener). 

Tilbake til hovedside

Publisert 6. juli 2020 15:00 - Sist endret 12. mars 2022 12:48