Radikal

Et molekyl eller atom som inneholder et odde antall elektroner i ytre valensskall, det vil si et uparret elektron. Radikaler kan bli dannet i redoksreaksjoner blant annet ved enelektronoverføring via transisjonsmetaller i elektrontransportkjeder hos planter og dyr. Radikaler kan også bli dannet ved ioniserende stråling. Radikaler er vanligvis svært reaktive og inngår raskt i kjemiske reaksjoner. Eksempler på oksygenradikaler, en type reaktive oksygenforbindelser,  er hydroksylradiakelt (OH•), superoksidanionradikalet (O2-), hydrogenperoksidraddikalt (H2O2-), nitrogenoksidradikalet NO, thiylradikaler (RS•) som er en type reaktive svovelforbindelser, samt lipidperoksidradikaler. • angir det uparrete elektronet. I polymeriseringsreaksjoner som biosyntesen av lignin i planter inngår radikaler som mellomprodukter. 

Celler i immunsystemet (makrofager) og granulocytter bruker radikaler for å drepe bakterier. Radikaler deltar i signaloverføring i celler slik som NO-radikalet, som virker over korte avstander internt i en celle. I noen tilfeller kan reaktive radikaler gi mutasjoner

I stratosfæren deltar klorradikelt Cl• i nedbrytning av stratosfæreozon. Energirik elektromagnetisk stråling av type ioniserende stråling e.g. kortbølget ultrafiolett stråling og  radioaktiv stråling kan gi radikaler ved å bryte kjemiske bindinger. 

I nærvær av ferrojern (Fe2+) kan det bli dannet radikaler i Fentonreaksjoner og Haber-Weiss-reaksjoner

Vitamin C og vitamin E og andre antioksidanter og antioksidantenzymer fjerner radikaler i cellene.

Superoksid dismutaser er enzymer som fjerner superoksidanionradikaler og katalyserer reaksjoner av typen hvor produktet er oksygen og hydrogenperoksid

O2- + 2H+ → O2 + H2O2

Redusert glutation (GSH) kan motta et elektron og nøytralisere et potensielt skadelig radikal:

O2•- + GSH + H+ → GS• + H2O2

H2O2- + 2GSH → GSSG + H2O

Okisdert glutation (GSSG) kan bli regenerert til redusert form (GSH) katalysert av glutathion reduktase med NADPH som proton og elektron-donor. 

GSSG + NADPH → 2GSH + NADP+

Tilbake til hovedside

Publisert 7. mars 2020 16:03 - Sist endret 7. mars 2020 16:42