Saltholdighet

Saltholdighet eller salinitet er et mål på totalt saltinnhold i vann, med måleenhet promille, absolutt saltholdighet i gram salter løst per kilo vann(‰, promille). Saltholdighet gir også et mål på saltinnhold i jord. Økt saltinnhold i jorda  (salinisering) kan skje ved forvitring av berggrunn, oversvømmelse med sjøvann eller som resultat av kunstig vanning (irrigasjon

Havvann (saltvann) har saltholdighet (halinitet, euhalin sjø, gr. hals - salt) 30-38 promille (‰), gjennomsnitt ca. 35 promille (‰)=3.5 prosent (%), brakkvann 5-11 promille (‰) (0.5-1.1%)  og ferskvann 0-0.5 promille ‰ dvs <0.05% (oligohalin). Forskjellige havområder og havdyp har forskjellig salinitet. Dødehavet ved utløpet av Jordanelven har salinitet ca. 300 promille (‰), dvs. ca. 30 % (prosent), en hyperhalin sjø. Saltsjøer med opptil 50% salt. Overflaten på Dødehavet ligger ca. 400 meter under havnivå (muh), dannet for ca. 8 millioner år siden i et brudd mellom den Afrikanske platen og den Indo-Australske platen, og er omtrent uten liv grunnet den høye saltholdigheten. Salt i saltvann er et resultat av fordampning (evaporasjon) og stadig tilførsel av ferskvann med oppløste salter. 

Elektrisk ledningsevne kan brukes som et mål på saltholdighet, mikrosiemens per cm (µS/cm),  (praktisk salinitetsskala 1978 PSS-78).

For bestemmelse av saltholdighet i jord ekstraherer man en bestemt mengde tørket jord med destillert vann og måler elektrisk ledningsevne i ekstraktet (supernatanten). SI-målenheten for elektrisk ledningsevne er Siemens (S) per meter (m) ved 25oC. 1 S = 1 mho. Vanlig måleenhet er desisiemens per meter dS/m. 

Saltene som gir salinitet er kationer av natrium, kalium, magnesium og kalsium, og anioner som klorider, sulfater, og karbonater. Sodisitet er et mål på mengden natrium. Salter i jord påvirker dannelse av jordaggregater, jordtekstur og tilgjengeligheten av vann (hydraulisk konduktivitet) og overflatestruktur. Kreftene som holder leirpartiklene sammen blir forstyrret av natrium (Na+), hvor natrium får leirpartiklene til å svelle og tette igjen porer i jorda, noe som blokkerer drenering og infiltrering av vann, og gir oppsprekking av jordoverflaten. Vanlige type leirtyper (aluminiumsilikater) er montmorillonit, kaolinit og illit.   

I 2010 ble det etablert en ny måleenhet for absolutt salinitet, en termodynamisk ligning for sjøvann 2010 (TEOS-10) med måleenhet gram salter per kilogram (kg). Limnologer angir ofte saltinnholdet som gram per liter. Tettheten ved en angitt temperatur kan også brukes som mål på saltholdighet. 

Avsalting av sjøvann via osmose for å lage drikkevann (ferskvann).

Saltlake til konservering av matvarer, salting av skinke, fisk, pickles. 

Fysiologisk saltvann (0.9% natriumklorid (NaCl) brukt i medisinsk sammenheng.

Ringers saltløsning (Sydney Ringer 1835-1900, brukt til isoton løsning til hjerte hos frosk) er en steril (membranfiltrert (0.22 µm) og autoklavert) saltløsning  pH 7.4,  brukt til infusjon i medisinsk behandling hos dyrlegen eller lege.  Det finnes flere oppskrifter på Ringers løsning avhengig av hva de er tenkt brukt til e.g. Krebs-Ringers løsning, Laktat-Ringers løsning pH 6.5. En typer Ringersløsning er e.g. : Løst i 1 liter destillert vann: 7.2 g natriumklorid (NaCl, 0.125 M)), 0.37 g kaliumklorid (KCl, 5 mM), 0.17 g kalsiumkloriddihydrat (CaCl2·2H2O, 1.5 mM), 0.8 mM natriumfosfat (Na2HPO4) reagensgrad kjemikalier. Denne får salinitet ??

Tilbake til hovedside

Publisert 10. des. 2019 10:50 - Sist endret 10. des. 2019 13:03