Symmetri

Symmetri - Den energimessig mest gunstige plasseringen av molekyler eller celler i objekter, vil i mange tilfeller få en mekanisk oppbygningen som for oss mennesker virker symmetrisk for eksempel sirkel eller kuleform. Et blad kan ha bilateral symmetri hvis hver side av midtnerven er like.  Asymmetri kan gi en rygg- og bukside (dorsal versus ventral) eller en topp og bunn (apikal versus basal).

Blomster kan være radiærsymmetriske, bilateralt symmetriske (zygomorfe) eller assymetriske (blomstersymmetri).

Følblom symmetri

Radiærsymmetri i blomst hos følblom.

Blomster har ofte femtallssymmetri (pentameri),  Tverrsnitt av et eple viser femtallssymmetri i fruktknuten. Enfrøbladete planter kan to ganger tre symmetri. 

Blomsten til orkideer har bilateral symmetri (zygomorfe)

Dyr og symmetri

De fleste dyr har ett eller flere ytre symmetriplan som deler kroppen i vertikale eller horisontale kroppshalvdeler. Plasseringen av de indre organene er nødvendigvis ikke plassert symmetrisk . Pattedyr, fugl, fisk, amfibier, krypsdyr og leddyr (insekter) har bilateral symmetri med to like kroppshalvdeler, hvor en linje og symmetriplan deler kroppen inn i to speilbilder.  Ved radialsymmetri er delene av kroppen plassert symmetrisk rundt et sentralt midtpunkt .e.g. nesledyr (maneter,sjøstjerner, koraller) og pigghuder (sjøpinnsvin, sjøstjerner, slangestjerner). hvor det kan trekkes mange symmetriplan, og hvor det ikke er noen forside eller bakside, men er en underside og overside. Svamper er asymmetriske og representerer den enkelste form for flercellete dyr.

Kkuleformet sfærisk symmetri .e.g. grønnalgen Volvox . Sylindersymmetri.

Glassmanet har tetrameri med en firetalls radialsymmetri hvor man kan observere fire gonader i den gjennomsiktige kroppen. Sjøstjerner, sjøliljer og sjøpinnsvin kan ha femtalls radialsymmetri som adulte, men bilateral symmetri i larvestadiet. Noen koraller (Hexacorallia) har sekstallssymmetri. 

Flatfisk som flyndre er i ungt stadium utformet som en vanlig fisk, men under utviklingen fra larvestadiet flyttes begge øynene på samme side (øyemigrasjon) hos adulte flyndrer (Pleuronectiformes). Munnen og kraniet blir også skjevt som resultat av tilpasning til å ligge flatt på sandbunnen. Flatfisk, ca. 700 arter,  ligger for det meste skjult på sandbunnen og får en overside med kamuflasje og vernefarger og en hvit underside, og svømmerogså på denne måten. Heteronectes og Amphistium er fossile evolusjonære overgangsformer til flatfisk. Skater er derimot flate fra utviklingsstarten av og gjennomgår ikke en flytting av øyne som flyndre. 

Friedman M (2008). The evolutionary origin of flatfish asymmetry. Nature, 454 (7201), 209-212. 
Den franske zoologen Georges Cuvier (1769-1832), grunnlegger av paleontologien samlet dyr som hadde bilateral symmetri i embryo i gruppen Bilateria. Dyr med radial symmetri ble plassert i Radiata, polyfyletiske dyregrupper. 

Mange virus har en ytre kapsidkappe med ikosaedersymmetri bestående av 20 sider med likesidete trekanter og 12 hjørner, ialt 60 deler. 

Fuglene korsnebb og kjernebiter har et assymmetrisk over- og undernebb. Krabber kan ha forskjellig størrelse.

Noen dyr har assymmetriske kjever og munn.  

Mennesker har asymmetri ved å være venstre- eller høyrehendt. Venstre lunge er ofte mindre enn den høyre. Indre assymmetri med venstre- og høyre hjernehalvdel. 

Honningbier frimerke

Honningbier (Apis mellifera) lager ynglekammer formet som symmetriske heksagoner (tesselering).

Evolusjon og symmetri

Symmetri er et resultat av seleksjon og evolusjon, noe som gir tilpasning og konkurransefordel. Symmetri er en attraktiv faktor ved seksuell seleksjon. De evolusjonært mest primitive blomstene har radialsymmetri, jfr. mutasjoner i genfamilien CYCLOIDEA.

Tilbake til hovedsiden

Publisert 4. feb. 2011 10:53 - Sist endret 8. apr. 2020 12:01