Haplotype

Samling av alleler eller genmarkører som nedarves fra en haploid forelder (n) (haplotype, haploid genotype) hos en diploid organisme (2n). Lenkete gener på et kromosom som har stor sannsynlighet for å bli arvet samlet i en befruktning hvis det ikke skjer rekombinasjoner. Samling av koblete enkeltbasepolymorfier (SNP, "snipper"), eller samling av korte tandemrepeterte allelmutasjoner.

Enkeltbasepolymorfier (enkeltnukleotidpolymorfier, SNP) nedarves ikke uavhengig av hverandre, men som en lenket stykke av kromosomet, haplotype. Man kan ikke utlede haplotypen direkte fra genotypen. Hvor mange haplotyper avhenger av om allelene for et lokus er heterozygote eller homozygote.

Haplotyper blir brukt i studiet av populasjonsstruktur. Hos menneske har haplotypen i alt 23 kromosomer, men er basert bare på utvalgte markører på et kromosom.

Det internasjone HapMap-prosjektet  (haplotype map) (2002-2010) hadde  som formål å undersøke de genetiske variasjonene og forskjellene mellom mennesker og konsentrerte seg om vanlige snips (enkeltnukleotidpolymorfier), fordi helgenomsekvensering var på den tiden kostbart og tidkrevende. Gensekvensene fra prosjektet ligger åpent og fritt tilgjengelig i databaser.

Tilbake til hovedside

Publisert 7. mars 2018 12:51 - Sist endret 26. sep. 2021 21:03