Biosfæren

Biosfæren (gr. bios - liv; sphaira - klode) - Den del av Jorden og dens atmosfære som inneholder levende organismer. Det globale økosystem. Biosfæren er en integrert del av atmosfæren, hydrosfæren, pedosfæren, litosfæren og kryosfæren, og påvirkes av biogeokjemiske sykluser. Grunnet menneskelig aktivitet og økt menneskepopulasjon reduseres biomangfoldet i biosfæren.

Biosfæren omfatter alle levende organismer og alle leveområdene (habitatene) som omgir dem.

Hydrosfære (gr. hydor - vann) kalles alt vann (ferskvann og saltvann) med oppløste stoffer som finnes utenfor den faste jordskorpen. Hydrosfæren består av fasene gass (vanndamp), væske (flytende vann) og fastfase (is). Hydrosfæren omfatter hav, ferskvann i elver, sjøer og dammer, og grunnvann. Grunnet klimaendringer skjer det endringer i havtemperatur, minsket oksygenkonsentrasjon og økte konsentrasjoner av karbondioksid i havet, samt havnivåstigning. Hydrosfæren danner fundament for de marine og limniske økosystemer. Det er store varmemengder som deltar i fordampning og kondensering av vann, som kan påvirke havstrømmer og vindsystemer. Havstrømmer er viktig for blanding av vannmasser som bringer næringsrikt dypvann opp til havoverflaten slik at det blir tilgjengelige for primærprodusentene i havet og de påfølgende trofiske nivåene.  Landbruk er en storforbruker av ferskvann, og flere steder på Jorden er det mangel på rent drikkevann. Mangel på vann kan gi tørkestress og reduserte avlinger og produktivitet. Økt isavsmelting gir mer ferskvann tilført havet, noe som kan påvirke stratifisering (lagdeling) av vannmassene.

 Atmosfære er den delen av Jorden som består av gasser (nitrogen, oksygen, vanndamp, karbondioksid, argon, helium).

Pedosfæren er den ytre delen av jordskorpen som danner jord som utnyttes av skog og planter.

Litosfæren er det faste laget på jordkloden som danner jordskorpen på land (kontinental litosfære)  og under vann og hav (oseanisk litosfære).

Kryosfæren (gr. kryo - kald) er den del av Jorden som er permanent dekket av is (isbreer, snø, islagt vann, permafrost i jord), spesielt i Arktis og Antarktis. Økende temperatur medfører store endringer i kryosfæren og Jordens klima. Kryofile organismer er lokalisert til kryosfæren, for eksempel kryofile alger som danner rød snø.

Rhizosfæren er rotsonen til vaskulære planter omgitt av bakterier, aktinobakterier, alger, sopp og dyr, og hvor det utveksles stoff, gasser og energi mellom røttene, jorden og atmosfæren. 

Plantene og deres nærmeste leveområder kalles fytosfæren.

Tilbake til hovedside

Publisert 4. feb. 2011 10:11 - Sist endret 28. aug. 2020 17:36