Plantehormon

Plantehormon - Et naturlig forekommende relativt lavmolekylært organisk molekyl som lages i planten og som i lave konsentrasjoner påvirker en fysiologisk prosess. Plantehormonene virker som signalstoff i planten og påvirker vekst og utvikling. For at et hormon skal kunne gi en virkning må det binde seg til et mottakermolekyl (receptor). Et plantehormon kan gi virkning der det produseres eller det kan fraktes til en annen del av planten hvor det er virksomt. Mengden fritt virksomt plantehormon vil påvirkes av biosyntesehastighet, biodegradering, transport, konjugasjon til andre molekyler f.eks. sukker eller aminosyrer; og plassering i kompartementer. Flere plantehormoner kan påvirke samme fysiologiske prosess.

 Til plantehormonene hører de tradisjonelle auxiner, gibberelliner, cytokininer, abscisinsyre (ABA),  etylen og en type steroidhormoner, brassinosteroider, noe man tidligere bare trodde fantes hos dyr.

Strigolaktoner

Strigolakton er en ny gruppe plantehormoner oppdaget i 2008 i studiet av greiningsmutanter av petunia, erter, ris og vårskrinneblom. Man fant at ramosus-mutanter med økt greining mangler et enzym (dioksygenase) som kløyver beta-karoten, og strigolaktoner  er terpenoider laget fra karotenoider. Podingsforsøk mellom mutanter og villtyper viser at strigolaktoner produseres i både skudd og røtter. Strigolaktoner laget i røttene fraktes med transpirasjonsstrømmen til skuddet hvor dannelsen av sideskudd hemmes.   Striglolaktoner stimulerer også spiring av frø fra parasittplanten hekseugras (Striga) og Orobanche, som lever som på røttene til andre planter, og førstnevnte har gitt navn på hormonet. Strigolaktoner skilt ut av planterøttene virker også som signal i etablering av symbiose mellom arbuskulær mykorrhizasopp og røttene, noe  som gir økt opptak av mineralnæring og vann fra jorda. Mangel på nitrogen og fosfor i plantene gir økt utskillelse av strigolakton, og strigolaktoner gir økt greining av spirende sopphyfer.

Salicylsyre og jasmonat

Salicylsyre og  jasmonat er to vekstregulerende stoffer som deltar i sykdomsbekjempelse, systemisk ervervet resistens og hypersensitivitetsreaksjoner hos planter. De hører egentlig ikke med til gruppen plantehormoner. Jasmonat lages fra den umettede fettsyren linolensyre (C18:3) på lignende måte som når prostaglandiner lages fra arakidonsyre hos mennesker, og hvor det også hos plantene er involvert en syklooksygenase. Jasmonat finnes i en flyktig form som metyljasmonat som kan overføres via lufta fra en plante til en annen. Plantehormonene bindes til reseptorer i cellene og deltar i signaloverføringsveier i plantene.

Man har også oppdaget flere peptidhormoner bl.a. CLAVATA3 (CLV3) i det apikale meristemet.

Publisert 4. feb. 2011 10:42 - Sist endret 4. mars 2015 09:34