Cytokrom P450

Cytokrom P450  (CYP) er en gruppe av enzymer i alle levende organismer CYP er hem-proteiner og hvor jernet i hem er bundet til svovel i en SH-gruppe i i svovelaminosyren cystein i polypeptidkjeden, og som danner et karbonmonoksidkompleks med absorbsjonsmaksimum ved bølgelengde 450 nanometer (nm). 

Selv om enzymene cytokrom P450 (CYP) er  cytokromer er ikke hovedoppgen elektronbærere i elektrontransporten, men fungerer istedet som oksygenase.  Elektroner blir avgitt fra reduksjonskraften nikotinamid adenin dinukleotidfosfat i redusert from (NADP(H)) via endre enzymer for eksempel cytoktrom P450 reduktase og over til CYP som de samvirker med. Enzymene katalyserer monooksygenering av en rekke forbindelser i organismene:
RH + O2 + NADPH + H+→ ROH + H2O + H+
CYP deltar i slike hydroksyleringsreaksjoner, monooksygenae,  og hos dyr og mennesker gir slik hydroksylering av stoffer dem mer vannløselige og lettere å utskille via urinen. De deltar i steroidmetabolisme , avgiftningsreaksjoner, fettsyremetabolisme. Mitokondrier i endokrint kjertelvev i dyr inneholder cytokrom P450 monooksygenase som deltar i biosyntesen av steroidhormoner fra kolesterol (kjønnshormoner (testosteron, østradiol) , mineralokortikoider (aldosteron), glukokortikoider (kortisol)), samt vitamin D og primære gallesyrer .
Oksygenasene lokalisert til mikrosomer og bruker reduksjonskraften NAD(P)H til reduktiv spalting av oksygen og gir derved et organisk molekyl og vann. I mange tilfeller resulterer dette en hydroksylering ved et karbon- (C-), nitrogen- (N-) eller svovel- (S-)-atom, eller dealkylering, dehalogenering, deaminering eller epoksidering. CytokromP450 enzymer spiller en viktig rolle i nedbrytning av fremmedstoffer, giftstoffer og legemidler i mennesker. De deltar også i den endogene nedbrytning bilirubin fra røde blodceller. hos planter deltar cytokrom P450 i biosyntese av plantehormoner, lignin, sekundærmetabolitter, og i fettsyremetabolisme.
Avhengig av hvilket elektrontransportenzym CYP samvirker med i overføring av elektroner fra NADPH kan de deles inn i (i parentes samarbeidsenzymet).
Mitokondrielle P450 (adrenodoksin reduktase (FAD) i dyr, ferredoksin reduktase i planter, flavoproteiner som bruker FAD).
Bakterielle P450 (ferredoksin reduktase)
Flavin mononukleotid (FMN) og ferredoksin P450
Cytokrom b5 P450
Rene P450
Mikrosomale P450 (cytokrom P450 reduktase, cytokrom b5 reduktase)
Publisert 4. feb. 2011 10:14 - Sist endret 1. mars 2020 13:29