Holisme

Holisme (gr. holos - hel) - En påstand som sier at et høyere organisasjonstrinn ikke kan forstås eller forutsies fra bare kunnskap om de lavere trinnene og enkeltdeler. Det betyr at helheten er større enn summen av delene. Et system kan ikke forklares bare ut fra de individuelle komponentene, men må også ta hensyn til hvordan enkeltdelene samvirker. Prinsippet om holisme anvendes innen mange vitenskapelige disipliner. 

Impresjonistemalere som Claude Monet hadde en karakteristisk måte å male på. Er man man nær et impresjonismemaleri ser man bare små malingflater og flekker med forskjellig form å farge, men betraktes det hele på avstand materialiserer motivet seg får helthet, form og lysvariasjoner.

Monet frimerke

I veggmosaikk e.g. fra kirker i Roma settes tusenvis av små biter av farget glass eller stein (tessarer) sammen til bilder og mønstre. Observeres veggmosaikken på nært hold ser man bare bitene, men går man lenger unna dukker motivene opp. Bitene danner en større helhet.

Komplekse systemer

For bedre å kunne forstå virkemåten i  det mest komplekse systemet vi kjenner til, en pattedyrorganisme, studerer man enkeltkomponentene i det strukturelle reisverket i de forskjellige nivåene: uorganiske og organiske molekyler, strukturproteiner, brusk og bein (skjelett), forskjellige celltyper med celleinnhold og bestanddeler, cellevev, og organer,  som tilsammen danner et reisverk. I denne bygningskonstruksjonen er det intern kort- og langdistansetransport, stoffomsetning i enzymkatalyserte reaksjoner og genetisk hukommelse i reproduksjon. 

En organisasjonshelhet, en organisme, som utveksler stoff, energi og avfallsstoffer (gassutveksling, fordøyelse, magetarmekskresjon) med sine omgivelser, flukser og irreversibel termodynamikk, mønstre, nettverk , tilbakekoblingsløkker,  selvorganisering, homeostase, og endringer i entropi, Ethvert system er omgitt av et rom, og påvirkes av tid og omgivelser. Studier av slike systemer eller strukturer omhandles Innen systemteori, hvor det er synergieffekter mellom enkeltdelene og systemstabilitet (resiliens), aspekter innen generell systemteori (systembiologi, systemøkologi).

I en holistisk betraktning må hvilke stoffer som lagrer elektroner og er elektrondonor, hvilke stoffer som er elektronakseptor, og hvilke stoffer som fungerer som karbonkilde (organisk eller uorganisk karbon)  være med. I en reduksjon lagres elektroner og energi, og i en oksidasjon frigis elektroner og energi.  Det vil si struktur, funksjon og styrt samvirke med omgivelsesfaktorene, en holisme. En organisme som lever på potensialsprang i en redoksskala

 Holisme til forskjell fra reduksjonisme som er en påstand om at et høyere organisasjonsnivå bare kan forstås ut fra kunnskap om de lavere nivåene, dvs. en organisme eller naturfenomen kan forstås ut fra kunnskap om enkeltdeler eller enkeltprosesser. I reduksjonisme er helheten lik summen av delene.

Holisme puslespill

Som en illustrasjon av et puslespill, det hele med lav entropi, hvor man har brukt energi for å skaple struktur og orden.

Puslespill

Enkeltdelene, en samling biter med høy entropi.

Ideen om holisme ble formulert av Aristoteles: "Det hele er mer enn summen av delene"

Tilbake til hovedside

Publisert 4. feb. 2011 10:25 - Sist endret 10. jan. 2021 15:12