Plante

Plante er en generell betegnelse på en art fra planteriket (Plantae), og hører med til fagområdet botanikk,  planteanatomi og plantefysiologi.

 

Omfatter begreper som moser, bregner, sneller (kjerringrokk), karsporeplanter, urter, gras, starr, ugras, fjellplanter, saltplanter, epifytter, strandplanter, siv, skyggeplanter, solplanter, vannplanter, medisinplanter (farmasi), slyngplanter, klatreplanter, kjøttetende planter, vekster,  blomster, prydplanter, hageplanter, stauder, potteplanter, stueplanter, fargeplanter, evighetsblomster, landbruksvekster, grønnsaker, åker, åkerplanter, eng, engplanter, beiteplanter, setervoll, utmarksbeite,  drivhusplanter, podete planter, ville planter, kaktus, busker, kratt, lyng, vierkratt, snaufjell, krattskog, bærbusker, trær, frukttrær, palmer, tropiske planter, skog, ettårige planter, toårige planter, flerårige planter, nakenfrøete planter, dekkfrøete planter, og fossile planter.

Torfrøbladet plante

Tofrøbladet plante.

Deler av en plante har betegnelser: rot, løk, jordstengel, knoll, rotstokk, siderot, rothår, stengel, blad, nåler, skudd, kvist, grein, torner, avlegger, stikling, mange typer frukt, blomst, pollen, frø og korn.

Planter er flercellete eukaryoter, bygget opp av planteceller med en cellevegg som inneholder cellulose. Planter har begrenset bevegelighet. De fleste planter er autotrofe med fotosyntese, og er således primærprodusenter i de fleste av Jordens økosystemer.

 Plantegeografi er studiet av utbredelse av planter. Plantepatologi er studiet av sykdommer på planter.

Domestiserte planter andvendes innen land- og hagebruk, og finnes i form av kultivarer eller varieteter. Planter anvendes i blomsterdekorasjoner.

Latinske navn

Plantene har latinske navn med binomial nomenklatur basert på typearter.  Begrepet planteart er ikke entydig, de kan danne artskomplekser og være basert på et biologisk artsbegrep. Det latinske navnet er Planta er et hunkjønnsord (feminine) som har følgende bøyninger i entall (singular) - flertall (plural): Nominativ: Planta - Plantae. Genitiv: Plantae - Plantarum. Dativ: Plantae - Plantis. Akkusativ: Plantam - Plantas. Vokativ: Planta - Plantae. Ablativ: Planta - Plantis.

Planta - fotsåle (planta pedis)

Tilbake til hovedside

Publisert 29. juni 2018 09:37 - Sist endret 23. nov. 2020 14:44